ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng kết quả kiểm toán của KTNN trong hoạt động thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội”

Sáng 03/01/2019, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng kết quả kiểm toán của KTNN trong hoạt động thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội” do TS. Nguyễn Hữu Hiểu và ThS. Phan Văn Thường làm đồng chủ nhiệm. GS. TS. Đoàn Xuân Tiên – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đề tài được nghiên cứu với mục tiêu là tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng kết quả kiểm toán của KTNN phục vụ công tác thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội. Đề tài tiến hành nghiên cứu hoạt động kiểm toán và cung cấp kết quả kiểm toán NSNN của KTNN phục vụ cho Quốc hội thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN; hoạt động Quốc hội trong sử dụng kết quả kiểm toán NSNN của KTNN trong thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN và sự phối hợp giữa KTNN với các cơ quan của Quốc hội trong việc cung cấp và sử dụng kết quả kiểm toán NSNN trong thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN. Đề tài nghiên cứu cả trên góc độ lý luận, thực tiễn của Việt Nam và có tham khảo kinh nghiệm nước ngoài về hoạt động của KTNN và các cơ quan của Quốc hội trong sử dụng kết quả kiểm toán phục vụ cho Quốc hội thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN. Các vấn đề nghiên cứu được thực hiện trong thời gian từ khi KTNN được thành lập, song, tập trung nghiên cứu trong giai đoạn hiện hành (từ khi có Luật KTNN).

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài được trình bày thành 3 chương chính: Những vấn đề lý luận cơ bản về sử dụng kết quả kiểm toán của KTNN trong thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội; Thực trạng sử dụng kết quả kiểm toán của KTNN trong thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội Việt Nam; Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng kết quả kiểm toán của KTNN trong thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội.

Qua nghiên cứu, đề tài đã đạt được một số mục tiêu chủ yếu như: Một là, hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng sử dụng kết quả kiểm toán; việc tổ chức hoạt động kiểm toán NSNN và sử dụng kết quả kiểm toán của KTNN trong thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội. Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng việc tổ chức hoạt động kiểm toán NSNN và tổ chức tổng hợp, cung cấp thông tin và sử dụng thông tin kết quả kiểm toán NSNN của KTNN trong thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội. Ba là, nghiên cứu thực tiễn của một số SAI quốc tế về kiểm toán NSNN và cung cấp thông tin phục vụ phê chuẩn quyết toán NSNN của cơ quan lập pháp. Bốn là, đề xuất hệ thống các giải pháp về phía Quốc hội và phía KTNN để nâng cao chất lượng thông tin cung cấp và sử dụng thông tin kết quả kiểm toán NSNN của KTNN trong thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, GS.TS Đoàn Xuân Tiên yêu cầu Ban chủ nhiệm tiếp tục hoàn thiện đề tài theo hướng bố trí, sắp xếp lại kết cấu và hình thức hợp lý hơn. Đề tài nên bổ sung cụ thể hơn các nội dung như: nội dung thẩm tra và phê chuẩn quyết toán NSNN làm căn cứ cho việc xác định nhu cầu cung cấp thông tin từ phía KTNN; làm rõ cách tiếp cận các mục tiêu để đảm bảo yêu cầu của Quốc hội; bổ sung thông tin về việc sử dụng thông tin do KTNN cung cấp như thế nào; nghiên cứu bổ sung một số giải pháp nhằm tăng cường chất lượng sử dụng thông tin do KTNN cung cấp.

Đề tài xếp loại Khá.

                                                                               Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG