ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giải pháp hoàn thiện kiểm toán chi tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ nguồn ngân sách địa phương”

Sáng 29/1/2019, Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 “Giải pháp hoàn thiện kiểm toán chi tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ nguồn ngân sách địa phương” do ThS Đỗ Xuân Long và ThS Trần Ngọc Hưng làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch.

Trong những năm qua, việc kiểm toán ngân sách địa phương chi cho quốc phòng mới chỉ tập trung kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán tuân thủ mà chưa đi sâu vào đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng ngân sách địa phương chi cho quốc phòng. Công tác kiểm toán cũng không liên tục do nội dung ngân sách địa phương chi cho quốc phòng chỉ có ở cuộc kiểm toán các quân khu, bộ đội biên phòng. Kết quả kiểm toán của một số Tổ, đoàn kiểm toán chưa đồng đều và chưa đánh giá đầy đủ, sâu sắc, toàn diện quá trình lập, phân bổ và giao dự toán cũng như quá trình chấp hành và quyết toán ngân sách địa phương. Do đó, Ban đề tài tiến hành nghiên cứu các giải pháp nhằm hoàn thiện việc kiểm toán chi tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ nguồn ngân sách địa phương. Với việc nghiên cứu hoạt động kiểm toán của KTNN thông qua kết quả kiểm toán của KTNN chuyên ngành Ia giai đoạn 2010 – 2015, Ban đề tài mong muốn làm rõ cơ sở lý luận về chất lượng kiểm toán ngân sách địa phương chi quốc phòng thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN; đánh giá chất lượng công tác kiểm toán ngân sách địa phương chi quốc phòng của KTNN giai đoạn 2010 – 2015, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng kiểm toán ngân sách địa phương chi quốc phòng trong hoạt động kiểm toán.

Đề tài được kết cấu thành 2 chương: Cơ sở lý luận và thực trạng chất lượng kiểm toán ngân sách địa phương chi quốc phòng; Giải pháp hoàn thiện, nâng cao chất lượng kiểm toán ngân sách địa phương chi quốc phòng. Theo Ban đề tài, để làm tốt công tác này cần nâng cao chất lượng khâu lập kế hoạch kiểm toán, đổi mới phương thức tổ chức kiểm toán ngân sách địa phương chi quốc phòng, tăng cường kiểm soát chất lượng kiểm toán, hoàn thiện các văn bản pháp lý cho hoạt động kiểm toán và đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa đánh giá cao tinh thần của Ban đề tài khi đã hoàn thành việc nghiên cứu trước thời hạn. Ban đề tài đã xác định được mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, phân tích và hệ thống hóa được các vấn đề lý luận liên quan cũng như xác định được định hướng hoàn thiện và đề xuất được giải pháp hoàn thiện. Hội đồng đề nghị Ban đề tài tiếp tục hoàn thiện đề tài trên cơ sở tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Hội đồng như: chỉnh sửa lỗi kỹ thuật, hoàn thiện phần mở đầu, phân tích rõ hơn đặc điểm ngân sách địa phương chi quốc phòng...

Đề tài được xếp loại Khá.

Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG