ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở "Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khoa học của KTNN"

Ngày 03/5/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khoa học của Kiểm toán nhà nước” do Ths. Trần Quang Huy và Ths. Tô Hoàng Việt Linh làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, Ths.Trần Quang Huy cho biết: Từ ngày thành lập Kiểm toán nhà nước đến nay, công tác nghiên cứu khoa học của ngành luôn được coi trọng và có đóng góp to lớn cho sự phát triển của ngành. Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động khoa học lại đang được thực hiện chủ yếu dựa trên phương pháp thủ công, các dữ liệu lưu trữ thông qua văn bản nên việc quản lý, tổng hợp và tra cứu các thông tin phục vụ công tác điều hành hoạt động khoa học của Kiểm toán nhà nước ngày càng gặp nhiều khó khăn và chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khoa học của Kiểm toán Nhà nước” hiện nay là hết sức cần thiết trong kỷ nguyên cách mạng công nghệ 4.0.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến về mặt nội dung, kết cấu, cũng như hình thức trình bày giúp Ban đề tài có thêm những thông tin mới, hữu ích để tiếp tục hoàn thiện Đề tài.

Phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhấn mạnh: Việc nghiên cứu đề tài này là hết sức cần thiết có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn, Đề tài đạt được một số kết quả như: Đã xác định được mục tiêu, nội dung, đối tượng, phạm vi và cách tiếp cận nghiên cứu. Đề tài được kết cấu 2 chương là hợp lý, các chương, mục có tính logic, gắn kết với nhau. Đề tài cũng đã hệ thống hóa và làm rõ và phân tích ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khoa học; đánh giá khái quát được thực trạng khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khoa học của KTNN trong thời gian qua, qua đó chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những khó khăn hạn chế trong công tác quản lý khoa học và sự cần thiết phải ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý khoa học của Ngành.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đề tài vẫn còn một số tồn tại như: cần chỉnh sửa lỗi chính tả, lỗi trình bày, cần sắp xếp lại một số mục để đảm bảo tính gắn kết và lôgic của các nội dung, chương mục; bổ sung thêm danh mục tài liệu tham khảo. Cần cập nhật một số thông tin để đảm bảo tính chính xác chức năng quản lý khoa học giữa Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và Vụ TCCB; bổ sung thêm những nội dung của công tác quản lý khoa học để làm cơ sở cho việc thiết kế phần mềm để ứng dụng vào công tác quản lý khoa học. Bên cạnh đó, Đề tài cần bổ sung thêm nội dung đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khoa học chi tiết và sâu sắc hơn để làm nổi bật và chỉ ra nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế để làm cơ sở đề xuất các giải pháp khả thi.

Đề tài xếp loại Khá.

Khánh Hòa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG