ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
CHI NHÁNH CỬA LÒ

I. Vị trí, chức năng

1. Chi nhánh Cửa Lò trực thuộc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (sau đây gọi tắt là Trường) có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng và hạch toán phụ thuộc.

2. Chi nhánh Cửa Lò có chức năng giúp Giám đốc Trường tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước; phục vụ hội nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước khi có yêu cầu; tổ chức các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, dịch vụ tư vấn kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính; tổ chức dịch vụ lưu trú, ăn uống và cho thuê địa điểm đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của Pháp luật, của Kiểm toán nhà nước và của Trường.

3. Chi nhánh Cửa Lò có trụ sở tại Khối 5 - Phường Nghi Hương - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An.


II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Thực hiện hoạt động phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động của Kiểm toán nhà nước theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt và Giám đốc Trường giao.

2. Phục vụ các hoạt động nghỉ dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước khi được Giám đốc Trường giao.

3. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, khoa, chi nhánh, trung tâm trực thuộc Trường tổ chức khai thác các hoạt động dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tư vấn kế toán, kiểm toán, quản lý tài chính và các hoạt động khác theo kế hoạch được Giám đốc Trường duyệt.

4. Tổ chức, quản lý các hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và cho thuê địa điểm đối với các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều phối phòng học, chỗ ăn, nơi nghỉ cho Lãnh đạo, giảng viên và học viên về công tác và học tập tại Chi nhánh.

6. Phục vụ hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học và các sự kiện của Trường và Kiểm toán nhà nước tổ chức tại Chi nhánh Cửa Lò.

7. Quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, con dấu theo chế độ của Nhà nước, của Kiểm toán nhà nước và của Trường.

8. Xây dựng các báo cáo, kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, năm và các báo cáo khác gửi về Văn phòng Trường theo quy định.

9. Định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất báo cáo Giám đốc Trường kết quả hoạt động của Chi nhánh.

10. Trên cơ sở nhu cầu công việc thực hiện các hoạt động phục vụ dịch vụ, đề nghị Giám đốc Trường ký hợp đồng lao động để thực hiện các công việc theo thời vụ hoặc vụ việc.

11. Quản lý viên chức và người lao động được giao theo phân cấp của Trường.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Trường giao.