ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Xác định chủ đề, nội dung, mục tiêu và tiêu chí kiểm toán tại các cuộc kiểm toán hoạt động đối với ngân hàng thương mại”

Ngày 19/6/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở “Xác định chủ đề, nội dung, mục tiêu và tiêu chí kiểm toán tại các cuộc kiểm toán hoạt động đối với ngân hàng thương mại” do Ths. Nguyễn Thanh Huệ và CN. Nguyễn Việt Tùng làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài được kết cấu thành 2 chương với các nội dung: Cơ sở lý luận và thực trạng của việc xác định chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng thương mại; Một số đề xuất để xác định chủ đề, nội dung, mục tiêu và tiêu chí kiểm toán tại các cuộc kiểm toán hoạt động đối với ngân hàng thương mại. Báo cáo tại Hội đồng nghiệm thu, Ths. Nguyễn Thanh Huệ cho biết:  Đối với KTNN, loại hình kiểm toán hoạt động vẫn còn mới mẻ. Đặc biệt, hiện nay KTNN chưa ban hành hướng dẫn kiểm toán hoạt động cho từng lĩnh vực kiểm toán, trong đó có lĩnh vực ngân hàng thương mại, do đó việc xác định chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng thương mại còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, việc lựa chọn đề tài này góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc lập kế hoạch kiểm toán tổng quát của các cuộc kiểm toán trong lĩnh vực ngân hàng thương mại.

 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích đối với Ban đề tài về nội dung cũng như hình thức thể hiện để đề tài khi hoàn thiện đảm bảo nội dung và chất lượng theo mục tiêu đề ra.

 

Kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa đề nghị Ban đề tài cần tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên trong Hội đồng; rà soát, chỉnh sửa lỗi chính tả; bổ sung và chuẩn hóa các thuật ngữ có liên quan; trình bày nội dung đề tài theo trình tự: Chủ đề - Mục tiêu - Nội dung - Tiêu chí; bổ sung trích dẫn đảm bảo quy định của nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, Ban đề tài cần rà soát, sắp xếp các nội dung để tránh trùng lặp; bổ sung kiến thức lý luận về đặc điểm, tổ chức hoạt động, rủi ro trong hoạt động của ngân hàng thương mại.

 

Chủ tịch Hội động nghiệm thu cũng khuyến cáo Ban đề tài cần đánh giá thực trạng tại Kiểm toán nhà nước theo các nội dung nghiên cứu; nghiên cứu các báo cáo kiểm toán tại các ngân hàng thương mại của Kiểm toán nhà nước để làm phong phú hơn phần thực trạng của đề tài.

Đề tại được Hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại Khá.

                                                                                                 KH

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG