ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Hoàn thiện công tác kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Chiều ngày 23/12/2019 Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 “Hoàn thiện công tác kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước” do CN Lê Thanh Tùng và ThS Phạm Trường Hưng, KTNN Chuyên ngành VI làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, nguyên Q.Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Trong bối cảnh phát triển kinh tế với sự phát triển mạnh của khối các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, để nâng cao khả năng cạnh tranh, các doanh nghiệp nhà nước cần phải có sự đột phá, giành lại thị trường, giữ vững và phát huy vai trò đầu tàu của nền kinh tế. Cùng với đó, nguồn lực tài chính của Nhà nước có hạn và cần tập trung vào các nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo phát triển quốc gia bền vững và toàn diện cũng như theo thông lệ quốc tế. Vì vậy, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương sắp xếp lại, cổ phần hóa các DNNN. Để đảm bảo việc định giá doanh nghiệp nhà nước trước khi cổ phần hóa được thực hiện hiệu quả, đòi hỏi sự tham gia của nhiều cấp ngành, trong đó có KTNN. Trên cơ sở kết quả xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đã được cơ quan tư vấn xác định và ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu, KTNN thực hiện kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề về tài chính trước khi định giá đối với các doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán, nâng cao vai trò của KTNN trong công tác cổ phần hóa DNNN cần phải xây dựng các thủ tục kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề về tài chính trước khi định giá đối với các doanh nghiệp nhà nước.

 

Đề tài do đó được tiến hành nghiên cứu nhằm làm rõ cơ sở pháp lý của việc kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa DNNN, cơ sở lý luận hoàn thiện công tác kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa DNNN. Từ các kết quả kiểm toán do KTNN thực hiện, đề tài tổng hợp các sai sót thường gặp của việc định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa DNNN đồng thời chỉ ra một số bất cập, hạn chế của các quy định hướng dẫn việc xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp trước khi chính thức cổ phần hóa DNNN. Thông qua đó, đề tài đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi định giá khi thực hiện cổ phần hóa DNNN trong giai đoạn thực hiện kiểm toán của KTNN.

 

Nhận xét về đề tài nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa thay mặt cho Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài cũng như những đóng góp của đề tài như: đã cố gắng tập trung phân tích và hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về định giá doanh nghiệp từ kinh nghiệm, nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp, các quy định pháp luật liên quan; đánh giá được thực trạng công tác kiểm toán kết quả công tác định giá DNNN trước khi cổ phần hóa cũng như đã đề xuất được các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán này. Hội đồng đồng thời chỉ ra các tồn tại, hạn chế mà ban chủ nhiệm cần tiếp thu tối đa để chỉnh sửa và hoàn thiện sản phẩm.

 

Đề tài được xếp loại Khá.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG