ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
HỘI NGHỊ - HỘI THẢO
KTNN tổ chức Hội nghị tập huấn Luật KTNN năm 2015
Sáng ngày 14/1/2016, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) – 111 Trần Duy Hưng, Hà Nội, KTNN đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật KTNN năm 2015 cho 80 công chức và người lao động thuộc các đơn vị tham mưu, sự nghiệp và chuyên ngành. Hội nghị được tổ chức theo Kế hoạch số 837/KH-KTNN của KTNN về triển khai thi hành Luật KTNN năm 2015. Vụ phó Vụ Pháp chế Đặng Văn Hải là báo cáo viên tại Hội nghị.

Ông Đặng Văn Hải đã trình bày về những nội dung sửa đổi, những điểm mới của Luật KTNN năm 2015 so với Luật KTNN năm 2005.

Luật KTNN năm 2015 được sửa đổi nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về KTNN, đồng thời, khắc phục những tồn tại bất cập của Luật Kiểm toán nhà nước năm 2005, tạo cơ sở quan trọng cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động KTNN.
 
Luật KTNN năm 2015 được Quốc hội khoá XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua vào ngày 24/6/2015, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/206. Luật gồm 9 chương, 73 điều, so với Luật KTNN năm 2005 tăng 1 chương, giảm 3 điều, trong đó bổ sung 11 điều mới và bỏ 14 điều của Luật năm 2005.

Tại Hội nghị, ông Đặng Văn Hải đã trao đổi chi tiết về những điểm mới trong Luật KTNN năm 2015 so với Luật KTNN năm 2005 về: Phạm vi, đối tượng kiểm toán; Giá trị pháp lý của Báo cáo kiểm toán; Tổng Kiểm toán nhà nước; Kiểm toán viên nhà nước; Thời hạn kiểm toán; Công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

Theo ông Đặng Văn Hải, Luật KTNN năm 2015 quy định rõ nội dung: Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch Kiểm toán viên nhà nước. Đây là điểm mới trong quy định về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm Kiểm toán viên nhà nước.

80 công chức, người lao động đã đặt nhiều câu hỏi cụ thể liên quan đến điều kiện bổ nhiệm Kiểm toán viên nhà nước; trao đổi thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt động kiểm toán…

Ông Đặng Văn Hải đã giải thích cụ thể về các tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạch Kiểm toán viên, Kiểm toán viên chính và Kiểm toán viên cao cấp được quy định trong Luật KTNN năm 2015.

Được biết, Vụ Pháp chế - đơn vị đầu mối giữ vai trò chủ trì, đơn đốc các đơn vị trực thuộc KTNN thực hiện Kế hoạch phổ biến những quy định của Luật tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của KTNN và các tổ chức, cá nhân có liên quan đã tổ chức được 23 lớp tuyên truyền về Luật KTNN năm 2015./.

 K.Vy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG