ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Hoàn thành việc thẩm định 19 đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2021

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-KTNN ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc phê duyệt danh mục và các đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đưa vào Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 của KTNN, thực hiện Quyết định số 1390/QĐ-KTNN ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước, Hội đồng Khoa học KTNN đã tiến hành xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2021. GS. TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì các buổi thẩm định.

Đại diện Ban đề tài trình bày đề cương đề tài

Hội đồng Khoa học chia thành 4 tổ thẩm định, tiến hành thẩm định nội dung chuyên môn, năng lực nghiên cứu và tài chính của các đề tài theo quy định của Nhà nước.

Tại các buổi thẩm định, các ban đề tài trình bày nội dung chính của đề cương, mục tiêu, phạm vi nghiên cứu, đặc biệt là thuyết minh sản phẩm đầu ra của đề tài. Các tổ thẩm định thống nhất thông qua đề cương các đề tài để tiếp tục triển khai nghiên cứu, đồng thời yêu cầu các Ban Đề tài cần lưu ý một số nội dung: làm rõ phạm vi, mục tiêu, đối tượng của từng đề tài nghiên cứu; bám sát quy trình, thủ tục, cách thức tổ chức thực hiện kiểm toán; bổ sung các khái niệm mới, nhất là về ứng dụng công nghệ cao; nghiên cứu kỹ Luật KTNN, các chuẩn mực và các luật hiện hành liên quan làm cơ sở để đưa ra các giải pháp, kiến nghị; bổ sung kinh nghiệm quốc tế đặc biệt là với các đề tài về công nghệ thông tin, dữ liệu lớn… tập trung vào phần giải pháp đảm bảo tính khả thi, sát với thực tế hoạt động của KTNN; các giải pháp cần gắn sát với thực tế hoạt động kiểm toán của KTNN và tương ứng với từng lĩnh vực cụ thể…

Các đề tài được thẩm định là những vấn đề rất cần thiết cho hoạt động của KTNN, nhưng là những nội dung mới, phạm vi nghiên cứu khá rộng, vì vậy, Ban Chủ nhiệm các đề tài cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của Tổ thẩm định, hoàn thiện đề cương; sản phẩm đầu ra của các đề tài để việc nghiên cứ được hiệu quả và khả thi./.

 

                                                                                                                                                                                    PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG