ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện

Chiều 28/7, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao việc vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện” do KS. Trần Quốc Bình và CN. Đỗ Đức Thuấn (KTNN khu vực V) đồng chủ nhiệm. TS. Vũ Thanh Hải, Vụ trưởng Vụ pháp chế làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Theo Ban Đề tài, phát triển kiểm toán báo cáo tài chính theo phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro là xu hướng tất yếu trong hoạt động kiểm toán hiện nay nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán. Thông qua việc tập trung nguồn lực vào những bộ phận, nội dung trọng yếu, Kiểm toán viên đạt được mức độ hiểu biết tương đối đầy đủ về đơn vị được kiểm toán, xác định mẫu chọn với sự đảm bảo tính đại diện cho tổng thể, đảm bảo khối lượng kiểm toán phù hợp, đúng trọng tâm, trọng điểm và đạt được mục tiêu kiểm toán đề ra.

 

Hiện nay, Kiểm toán nhà nước đã ban hành hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương. Tuy nhiên, việc áp dụng cụ thể hướng dẫn vào kiểm toán còn gặp khó khăn trong công tác thu thập thông tin, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán đối với từng lĩnh vực thu, chi ngân sách cấp huyện. Vì vậy, việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nâng cao việc vận dụng phương pháp này vào kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện là hết sức cần thiết, phù hợp với thực tiến hoạt động kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương.

 

Đề tài nghiên cứu của nhóm tác giả được kết cấu gồm 02 chương: Chương 1- Tổng quan về kiểm toán theo phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện; Chương 2 - Giải pháp nâng cao việc vận dụng phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện.

 

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng Khoa học đã đánh giá cao nỗ lực nghiên cứu của Ban Đề tài nhằm khái quát một số vấn đề lý luận về tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu và thực tiễn áp dụng trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường vận dụng tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện.

 

Bên cạnh đó, Hội đồng Khoa học cũng đưa ra một số góp ý, cụ thể như: Ban Đề tài cần làm rõ đặc điểm của công tác kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện ảnh hưởng đến việc đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán; Chú trọng phân tích thực trạng đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu trong thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện theo các nội dung chủ yếu mà KTNN đã ban hành đối với 3 giai đoạn của cuộc kiểm toán thông qua minh họa cụ thể. Đối với phần giải pháp, Ban Đề tài cần gắn kết logic với kết quả đánh giá, phân tích hạn chế tại phần thực trạng.

 

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu xếp loại Khá./.

 

THÙY LÊ