ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG
Chương trình tập huấn tại Đà Nẵng tháng 7 năm 2017

Trong hai ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2017, Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán - Kiểm toán nhà nước đã tổ chức chương trình tập huấn: "Những nội dung mới trong Luật ngân sách và vướng mắc trong thực hiện cơ chế tài chính tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập" tại TP Đà Nẵng.

Toàn cảnh lớp tập huấn

 Các Báo cáo viên gồm: TS. Lê Đình Thăng - Giám đốc Trường, bà Hà Thị Ngọc Hà – Phó chủ tịch Hội kiểm toán viên hành nghề (VACPA) và ông Nguyễn Văn Hào – Phó cục trưởng Cục kế toán nhà nước, Kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính là đã lần lượt trình bày ba chuyên đề trong hai ngày tập huấn là ‘Những sai sót thường được kiểm toán phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm toán và các khuyến nghị lien quan’, ‘Các vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị SNCL theo NĐ 16/2015/NĐ-CP và cá vấn đề về kế toán theo hướng tiếp cận của nghị định 16’ và ‘Hướng dẫn thực hiện và trao đổi các vướng mắc liên quan đến Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước và các Thông tư hướng dẫn’.

 

Tham dự tập huấn có gần 150 học viên là chủ tài khoản, kế toán trưởng và các cán bộ làm công tác tài chính kế toán tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp ở Trung ương và địa phương trên phạm vi toàn quốc. 

 

 TS. Lê Đình Thăng và học viên lớp tập huấn

 

Chương trình tập huấn đã giúp các đơn vị nâng cao tính tự chủ, đổi mới công tác tài chính kế toán theo hướng tiếp cận của Nghị định 16/2015/NĐ-CP; giúp các đơn vị hiểu rõ hơn về những quy định mới của Luật ngân sách nhà nước 2015 và các vấn đề khi lập dự toán, kế toán, quyết toán NSNN; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị được kiểm toán với Kiểm toán nhà nước. Những ý kiến trao đổi, thảo luận tại lớp tập huấn đã giúp học viên tháo gỡ những vướng mắc, giảm thiểu các sai sót trong việc thực hiện cơ chế tự chủ và kế toán, quyết toán NSNN  nhằm thực thi công việc được đúng và hiệu quả.

 

Sau Lớp tập huấn này, Trường ĐT & BD nghiệp vụ kiểm toán dự kiến sẽ tổ chức lớp tập huấn dành cho các đơn vị HCSN và Doanh nghiệp vào tháng 9 tại Sapa và tháng 10 tại Phú Quốc.

 

(Thông tin về các lớp tập huấn xin mời liên hệ Ban tổ chức: Bà Trần Thị Quỳnh Trang: 0976.719.168)

Thu Hà

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG