ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Ngày 03/5/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý khoa học của Kiểm toán nhà nước” do Ths. Trần Quang Huy và Ths. Tô Hoàng Việt Linh làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Xây dựng hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm toán chi đầu tư phát triển trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương

Chiều 12/4/2019, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 “Xây dựng hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm toán chi đầu tư phát triển trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương” do TS. Đặng Anh Tuấn và KS. Lê Ngọc Thọ, KTNN Khu vực IV làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa- Q. Giám đốc Trường ĐT và BD nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Xây dựng hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm toán chi đầu tư phát triển trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Xây dựng hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm toán chi đầu tư phát triển trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương

Chiều 12/4/2019, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 “Xây dựng hướng dẫn xác định trọng yếu kiểm toán chi đầu tư phát triển trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương” do TS. Đặng Anh Tuấn và KS. Lê Ngọc Thọ, KTNN Khu vực IV làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa- Q. Giám đốc Trường ĐT và BD nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018 của KTNN, chiều 12 tháng 4 năm 2019, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo của Kiểm toán nhà nước” do TS. Nguyễn Hữu Hiểu, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán và TS. Lê Anh Vũ, KTNN Chuyên ngành VII làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q.Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm chủ tịch.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở Vận dụng Chuẩn mực KTNN số 1530 “Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính” vào thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở Vận dụng Chuẩn mực KTNN số 1530 “Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính” vào thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018 của KTNN, chiều ngày 22/3/2019, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Vận dụng chuẩn mực KTNN số 1530 Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính vào thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng” do ThS. Nguyễn Hữu Trí và KS. Phan Văn Bảng (KTNN Khu vực XII) làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q.Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm chủ tịch.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào kiểm toán việc lập và quản lý quy hoạch các dự án khoáng sản”
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào kiểm toán việc lập và quản lý quy hoạch các dự án khoáng sản”

Căn cứ Quyết định số 1000/QĐ-KTNN ngày 09/5/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2018, thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TrĐT ngày 27/02/2019 của Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018, sáng 15/3/2019, Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào kiểm toán việc lập và quản lý quy hoạch các dự án khoáng sản” do KS. Đặng Phương Hảo và KS. Phan Trung Kiên, KTNN Khu vực VIII làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giải pháp hoàn thiện kiểm toán chi tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ nguồn ngân sách địa phương”
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở  “Giải pháp hoàn thiện kiểm toán chi tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ nguồn ngân sách địa phương”

Sáng 29/1/2019, Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 “Giải pháp hoàn thiện kiểm toán chi tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng từ nguồn ngân sách địa phương” do ThS Đỗ Xuân Long và ThS Trần Ngọc Hưng làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch.

Hội đồng khoa học KTNN tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018
Hội đồng khoa học KTNN tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018

Ngày 25/1/2019, Hội đồng khoa học KTNN tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2019, dự buổi tổng kết có GS.TS Đoàn Xuân Tiên – Chủ tịch Hội đồng khoa học, Phó Tổng KTNN; TS. Vũ Văn Họa – Phó Tổng KTNN và các thành viên trong Hội đồng khoa học của ngành.