ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Phân tích, đánh giá vấn đề bội chi NSNN và nợ công giai đoạn 2011 -  2017 trong kiểm toán Quyết toán ngân sách nhà nước và định hướng kiểm toán giai đoạn 2019 - 2020”

Sáng 17/1/2019, Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Phân tích, đánh giá vấn đề bội chi NSNN và nợ công giai đoạn 2011 - 2017 trong kiểm toán Quyết toán ngân sách nhà nước và định hướng kiểm toán giai đoạn 2019 - 2020” do PGS,TS Nguyễn Đình Hòa, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm chủ nhiệm. GS,TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Khoa học KTNN là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Ngày 16/1/2019, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức nghiệm thu đề tài Hoàn thiện công tác kiểm tra, đối chiếu tại các doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Ths. Nguyễn Thành Công và CN. Đặng Đức Hiệt đồng chủ nhiệm, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Hoàn thiện công tác kiểm tra, đối chiếu tại các doanh nghiệp có giao dịch liên kết"
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Ngày 16/1/2019, Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức nghiệm thu đề tài Hoàn thiện công tác kiểm tra, đối chiếu tại các doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Ths. Nguyễn Thành Công và CN. Đặng Đức Hiệt đồng chủ nhiệm, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hướng dẫn kiểm toán chương trình cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội”
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hướng dẫn kiểm toán chương trình cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội”

Chiều 11/1/2019, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 “Hướng dẫn kiểm toán chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội” do ThS. Lê Việt Đức và ThS. Đỗ Thị Thu Hiền, KTNN Chuyên ngành VII làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Tổ chức kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin tại các ngân hành thương mại”
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở  “Tổ chức kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin  tại các ngân hành thương mại”

Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TrĐT ngày 28/12/2018 của Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017, sáng 11/1/2019 Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 “Tổ chức kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin tại các ngân hàng thương mại” do Ths Nguyễn Thị Thanh Loan, KTNN Chuyên ngành VII làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng kết quả kiểm toán của KTNN trong hoạt động thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội”
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ  “Giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng kết quả kiểm toán của KTNN trong hoạt động thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội”

Sáng 03/01/2019, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng kết quả kiểm toán của KTNN trong hoạt động thẩm tra, phê chuẩn quyết toán NSNN của Quốc hội” do TS. Nguyễn Hữu Hiểu và ThS. Phan Văn Thường làm đồng chủ nhiệm. GS. TS. Đoàn Xuân Tiên – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình do Kiểm toán nhà nước thực hiện
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình do Kiểm toán nhà nước thực hiện

Ngày 03/01/2019, tại Kiểm toán nhà nước, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2016Phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình do Kiểm toán nhà nước thực hiệndo ThS. Nguyễn Tuấn Anh và KS. Võ Sỹ Nam làm đồng chủ nhiệm. GS, TS. Đoàn Xuân Tiên – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2019 (tổ 1)
Thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2019 (tổ 1)

Ngày 26/12/2018, Hội đồng Khoa học KTNN đã tiến hành thẩm định, xét duyệt đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019 (tổ 1). GS. TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì buổi thẩm định.