ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Hướng dẫn kiểm toán đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập”

Ngày 27/9/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở: “Hướng dẫn kiểm toán đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập”  do Ths. Nguyễn Thị Kiều Thu và Ths. Đinh Văn Dũng làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:  Giải pháp nâng cao kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của  Kiểm toán nhà nước

Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-TrĐT của Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, chiều 13 tháng 9 năm 2019, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước” do CN. Ninh Trần Nam và CN. Đỗ Hồng Thúy (KTNN Khu vực VII) làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Giải pháp nâng cao kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:  Giải pháp nâng cao kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của  Kiểm toán nhà nước

Thực hiện Quyết định số 158/QĐ-TrĐT của Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, chiều 13 tháng 9 năm 2019, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Giải pháp nâng cao kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước” do CN. Ninh Trần Nam và CN. Đỗ Hồng Thúy (KTNN Khu vực VII) làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: “Hoàn thiện kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở”
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: “Hoàn thiện kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở”

Ngày 06/9/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Hoàn thiện kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở” do Ths.Võ Văn Cương, CN. Nguyễn Hữu Tâm làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: Hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: Hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương

Ngày 03/9/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương” do Ths. Lê Thị Thùy Ngoan và Ths. Đỗ Thị Xuân Liễu làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở "Hoàn thiện kiểm toán tuân thủ việc quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các Ban quản lý dự án cấp huyện"
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2019 của KTNN, chiều 29 tháng 8 năm 2019, Hội đồng khoa học đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hoàn thiện kiểm toán tuân thủ việc quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các Ban quản lý dự án cấp huyện” do Ths. Trần Đức Minh và KS. Lê Văn Nam (KTNN Khu vực XI) làm đồng chủ nhiệm. PGS,TS Nguyễn Đình Hòa, Q.Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán”
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán”

Ngày 13/8/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán” do Ths. Trần Quỳnh Trang và Ths. Đoàn Ánh Tuyết làm đồng chủ nhiệm; PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV”
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV”

Ngày 13/8/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV” do ThS. Phạm Thế Phong và KS. Hoàng Đức Việt làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.