ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
GIỚI THIỆU

       Trường  Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tiền thân là Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Kiểm toán nhà nước được thành lập theo Quyết định số 142/TTg ngày 10/3/1997 của Thủ tướng Chính phủ với nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học về kiểm toán và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán viên của Kiểm toán nhà nước.

       Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Trung tâm đã từng bước nâng cao được vị thế, thực hiện tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên trong ngành, đồng thời mở rộng các hoạt động dịch vụ tư  vấn về về kế toán, kiểm toán, tài chính cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân quan tâm về lĩnh vực  kiểm toán, kế toán, tài chính.

       Trước yêu cầu ngày càng cao của việc nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán và nguồn nhân lực của KTNN, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học kiểm toán”, theo đề nghị của KTNN, ngày 15/10/2015 UBTVQH có Nghị quyết 1051/NQ-UBTVQH13 về việc thành lập Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán trực thuộc KTNN. Tổng KTNN đã Quyết định 1666/QĐ-KTNN ngày 08/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

       Theo đó, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm toán có các chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức như sau:

       Chức năng đào tạo, bồi dưỡng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức theo tiêu chuẩn chức danh các ngạch công chức, ngạch kiểm toán viên, hạng viên chức; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành và các kiến thức khác cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm toán nhà nước theo phân công, phân cấp quản lý của nhà nước và của Kiểm toán nhà nước; bồi dưỡng kiến thức về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán và các kiến thức khác thuộc lĩnh vực chuyên môn của Kiểm toán nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

       Chức năng nghiên cứu khoa học: nghiên cứu những vấn đề về tổ chức bộ máy và hoạt động của Kiểm toán nhà nước và các vấn đề về nội dung, phương pháp và chuẩn mực kiểm toán; tham mưu, đề xuất về cơ chế chính sách, pháp luật có liên quan; tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật; quản lý Tạp chí Kiểm toán, cung cấp thông tin khoa học tin cậy.

       Chức năng cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu: tổ chức thực hiện các dịch vụ đào tạo và tư vấn về tài chính, kế toán, kiểm toán; dịch vụ ăn, nghỉ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu....

        Phát hành Tạp chí Nghiên cứu khoa học Kiểm toán theo định hướng tuyên truyền của KTNN…

        Cùng với chức năng, nhiệm vụ Trường có các phòng, khoa như sau:

           - Ban Giám hiệu;

           - Hội đồng Khoa học và Đào tạo và 11 phòng, khoa, Trung tâm, Chi nhánh, gồm:

           - Văn phòng Trường

           - Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng.

           - Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế.

           - Trung tâm Nghiên cứu khoa học kiểm toán.

           - Khoa Bổ trợ chuyên ngành

           - Khoa Kiểm toán

           - Phòng Thư viện và thông tin khoa học.

           - Tạp chí Nghiên cứu khoa học kiểm toán.

           - Trung tâm Tư vấn - Dịch vụ.

           - Chi nhánh Đào tạo Cửa Lò.

           - Chi nhánh Phía nam.

       Cùng với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đội ngũ nhân sự của Trường hiện tại có 48 người, trong đó có 4 lãnh đạo Trường, 6 người làm công tác đào tạo (trong đó có 3 giảng viên), 8 người làm công tác khoa học (trong đó có 4 nghiên cứu viên), 3 người làm công tác tạp chí, 3 người làm công tác dịch vụ, 7 người làm công tác văn phòng, 17 người công tác ở 2 Chi nhánh.

       Để thực hiện tốt hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng, Trường còn có đội ngũ cán bộ quản lý, kiểm toán viên có kinh nghiệm của KTNN tham gia cộng tác gồm 85 người, gồm: 1 Giáo sư, 3 Phó giáo sư, 13 tiến sỹ, 47 thạc sỹ và 21 cử nhân và kỹ sư, trong đó hiện có 1 giảng viên đảm bảo tiêu chuẩn giảng dạy quốc tế.

       Trải qua quá trình hình thành và phát triển từ khi thành lập đến nay, Trường đã đạt được nhiều kết quả tiêu biểu:

       Công tác nghiên cứu khoa học

       Trong những năm qua,  Kiểm toán nhà nước đã thực hiện nghiên cứu 306 đề tài các cấp, trong đó Trường chủ trì nghiên cứu 81 đề tài gồm: 02 đề tài cấp Nhà nước, đã nghiệm thu 01 đề tài; 47 đề tài cấp Bộ, đã nghiệm thu 40 đề tài; 34 đề tài cấp cơ sở, đã nghiệm thu 18 đề tài. Các đề tài do Trường chủ trì nghiên cứu đã nghiệm thu đều đạt kết quả khá và xuất sắc.

        Công tác đào tạo, bồi dưỡng

        Trường đã tổ chức được nhiều khóa, lớp đào tạo, bồi dưỡng như:

           - Đào tạo các ngạch kiểm toán viên nhà nước (gồm chuyên môn nghiệp vụ khối kinh tế, khối kỹ thuật; ngạch Kiểm toán viên dự bị; ngạch Kiểm toán viên; ngạch Kiểm toán viên chính; ngạch Kiểm toán viên cao cấp): 50 lớp cho 3.820 lượt người;

           - Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của ngành và đơn vị: gần 1000 lớp cho hơn 51.000 lượt công chức;

           - Đào tạo về tin học là 115 lớp cho 3.932 lượt công chức; đào tạo về ngoại ngữ: 256 lượt công chức.

           - Kiểm toán nhà nước đã đào tạo 2 lớp cho Kiểm toán nhà nước Lào cho 26 lượt học viên.

        Công tác tạp chí

       Hoạt động tạp chí là hoạt động tự chủ tài chính 100% kể từ khi thành lập. Tạp chí được phát hành định kỳ hàng tháng, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, thường xuyên bám sát các hoạt động chính trị của ngành, kịp thời tuyên truyền các hoạt động chuyên môn, kết quả nghiên cứu khoa học về kế toán, kiểm toán chuyên tới đội ngũ cán bộ, Kiêm toán viên trong Ngành.

        Công tác tổ chức các hoạt động sự nghiệp có thu

        Hoạt động dịch vụ đã từng bước tạo thêm nguồn kinh phí cho Trường hoạt động và góp phần cải thiện thu nhập cho cán bộ, viên chức và người lao động của Trường. Trong bốn năm 2011-2014, có trên 6.000 lượt học viên tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn, hoạt động dịch vụ tạo ra doanh thu bình quân 4 tỷ đồng mỗi năm và lợi nhuận trước thuế đạt gần 20% doanh thu. Bên cạnh đó, hoạt động dịch vụ đã hỗ trợ cho Trường thực hiện tốt hai nhiệm vụ khoa học và đào tạo bồi dưỡng, đồng thời góp phần làm công tác truyền thông cho ngành về các hoạt động chuyên môn của KTNN.

        Với việc thành lập Chi nhánh Đào tạo Cửa Lò vào tháng 3 năm 2011, Trường đã triển khai thực hiện một số hoạt động dịch vụ như: phục vụ các đơn vị thuộc KTNN tổ chức tập huấn, nghỉ dưỡng; tổ chức phục vụ các hội thảo, hội nghị cho các đơn vị trong và ngoài ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trường và của ngành đề ra.

        Với những thành tích to lớn đó, Trường đã được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2006), nhiều năm liền Trường là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được tặng Bằng khen, Cờ thi đua của KTNN..../.