ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán”

Ngày 13/8/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán” do Ths. Trần Quỳnh Trang và Ths. Đoàn Ánh Tuyết làm đồng chủ nhiệm; PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV”

Ngày 13/8/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV” do ThS. Phạm Thế Phong và KS. Hoàng Đức Việt làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV”
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV”

Ngày 13/8/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV” do ThS. Phạm Thế Phong và KS. Hoàng Đức Việt làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: Hoàn thiện nội dung kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán mới
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: Hoàn thiện nội dung kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán mới

Chiều 2/8/2019, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019 “Hoàn thiện nội dung kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán mới” do CN. Lê Ngọc Hiền và ThS. Lê Đình Thưởng, Kiểm toán nhà nước Khu vực XI làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa- Q. Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch.

Thông báo kết quả Hội thảo Kiểm toán nhà nước trong tiến trình phát triển đất nước.pdf
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Xác định chủ đề, nội dung, mục tiêu và tiêu chí kiểm toán tại các cuộc kiểm toán hoạt động đối với ngân hàng thương mại”
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Xác định chủ đề, nội dung, mục tiêu và tiêu chí kiểm toán tại các cuộc kiểm toán hoạt động đối với ngân hàng thương mại”

Ngày 19/6/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở “Xác định chủ đề, nội dung, mục tiêu và tiêu chí kiểm toán tại các cuộc kiểm toán hoạt động đối với ngân hàng thương mại” do Ths. Nguyễn Thanh Huệ và CN. Nguyễn Việt Tùng làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019
Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ VIII và chương trình làm việc năm 2019, chiều ngày 17/6/2019, Hội đồng khoa học đã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cũng tại cuộc họp này, Hội đồng sẽ tổ chức xét chọn danh mục đề tài nghiên cứu khoa học các cấp để đưa vào nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020 của Kiểm toán nhà nước. Tới dự Hội nghị có TS. Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán nhà nước, PGS.TS. Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước cùng toàn thể thành viên Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ VIII.