ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán thuế tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh”

Ngày 29/9/2021, tại trụ sở KTNN 111 Trần Duy Hưng, Trường ĐT&BD nghiệp vụ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán thuế tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh” do  Ths. Trần Minh Khương và Ths. Nguyễn Xuân Khải làm đồng chủ nhiệm. TS Vũ Văn Họa - Phó Tổng KTNN làm chủ tịch Hội đồng.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Giải pháp đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác quản lý  hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước”

Thực hiện quyết định số 1156/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thành  lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2020, sáng 23/9/2021, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN” (Đề tài) do ThS Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra KTNN và ThS Nguyễn Thanh Hà, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ làm Chủ tịch Hội đồng.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Giải pháp đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác quản lý hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước”
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Bộ “Giải pháp đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác quản lý  hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước”

Thực hiện quyết định số 1156/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thành  lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2020, sáng 23/9/2021, Hội đồng khoa học của KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát để tăng cường hiệu quả công tác quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN” (Đề tài) do ThS Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra KTNN và ThS Nguyễn Thanh Hà, Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ia đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ làm Chủ tịch Hội đồng.

Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán nhà nước khu vực
Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán nhà nước khu vực

Thực hiện quyết định số 1139/QĐ-KTNN ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Kiểm toán nhà nước về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2020, ngày 15 tháng 7 năm 2021, Hội đồng Khoa học kiểm toán đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước chuyên ngành và Kiểm toán nhà nước khu vực do ThS Hà Minh Dũng (Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành Ib) và ThS Nguyễn Thanh Huệ (Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán) làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng do TS Vũ Văn Họa làm Chủ tịch.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng quy trình tổ chức hội thảo khoa học của Kiểm toán nhà nước”
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng quy trình tổ chức hội thảo khoa học của Kiểm toán nhà nước”

Thực hiện Quyết của Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020, chiều 07/7/2021 Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng quy trình tổ chức hội thảo khoa học của Kiểm toán nhà nước” do ThS Trần Văn Thắng và ThS Phạm Thu Hiền (Trường) làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do ThS Lê Minh Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước làm chủ tịch.

Hướng dẫn phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thu ngân sách địa phương
Hướng dẫn phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thu ngân sách địa phương

Ngày 16 tháng 6 năm 2021, Hội đồng Khoa học của Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hướng dẫn phương pháp tiếp cận dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thu ngân sách địa phương” do ThS Đinh Công Nhàn (Kiểm toán nhà nước Khu vực VII) và ThS Hoàng Thị Hòa (Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán) làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng do ThS Lê Minh Nam, Giám đốc Trường, làm Chủ tịch.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của KTVNN
Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của KTVNN

Sáng ngày 15/6/2021, Trường  ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức nghiệm thu đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực của Kiểm toán viên nhà nước” do Ths. Vũ Đình Khánh, Ths.Vương Thị Kiều Linh làm đồng chủ nhiệm. Ông Lê Minh Nam, Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Xây dựng thủ tục kiểm toán nợ xấu tại ngân hàng thương mại
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Xây dựng thủ tục kiểm toán nợ xấu tại ngân hàng thương mại

Chiều 10/6/2021, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 “Xây dựng thủ tục kiểm toán nợ xấu tại ngân hàng thương mại” do ThS Nguyễn Khắc Hình và Ths Đỗ Mạnh Cường, Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành VII làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do ThS Lê Minh Nam, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch.