ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
QUẢN LÝ KHOA HỌC
Số văn bản
Ngày tháng
Nội dung
 
476/KTNN-TrĐT 12/5/2021 
 Hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ các cấp năm 2022 của KTNN
 881/QĐ-KTNN05/5/2021 
Quyết định phê duyệt danh mục đề tài và phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2021
 
 20/4/2021 
Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ
 
652/QĐ-KTNN 26/5/2020  Danh mục đề tài 2020.PDF
1772/QĐ-KTNN 06/11/2019  Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh chức danh Hội đồng khoa học KTNN nhiệm kỳ VIII (2017-2020).PDF
 595/QĐ-KTNN01/4/2019  Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH 2019.pdf
01/TB-HĐKH 20/02/2019  Thông báo kết quả họp Hội đồng khoa học KTNN năm 2018.pdf
1817/TB-KTNN 13/12/2018 Thông báo kết quả Hội thảo kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra.PDF
 750/QLKH-TrĐT13/12/2018  Công văn về việc nộp kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2018.PDF
 1408/TB-KTNN28/9/2018  Thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo 1408 TB.KTNN.pdf
 21/9/2018  MAU QUYET TOAN GIAI DOAN I - 2018.zip
1080/TB-KTNN  31/7/2018
 31/7/2018 
 
 
1213/QĐ-KTNN  22/5/2018 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học KTNN
Danh sách đề tài các năm
  Danh mục tra cứu đề tài các cấp của Kiểm toán nhà nước
Số 495/QĐ-KTNN
21/3/2018
 Quyết định phê duyệt đề tài NCKH năm 2018
 Số 52/TrĐT-QLKH30/01/2018  Nop ket qua nghien cuu de tai NCKH cáp Co so nam 2017.PDF
Số 1790/QĐ-KTNN 06/12/2017  Thành lập Hội đồng khoa học nhiệm kỳ VIII (2017-2020)
CV số 559/TrĐT-QLKH  06/10/2017 Tuyển chọn cá nhân chủ trì đề tài NCKH cấp Bộ và cấp Cơ sở năm 2018
Mẫu quyết toán giai đoạn 1 21/9/2017  Mẫu quyết toán đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 1
CV số 527/TrĐT-QLKH 20/9/2017  Công văn nộp báo cáo kết quả nghiên cứu giai đoạn 1 đề tài năm 2017
CV số 376/TrĐT-QLKH 19/7/2017  Công văn đôn đốc nộp kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2016 (lần 2)
 TB số 943/TB-KTNN 11/7/2017  Thông báo Kế hoạch tổ chức Hội thảo của KTNN
CV số 258/TrĐT-QLKH25/5/2017Công văn đôn đốc nộp kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2016 (lần 1)
CV số 214/TrĐT-QLKH 03/5/2017  Công văn đôn đốc nộp kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016 (lần 4)
Danh mục đề tài NCKH10/4/2017 Danh mục đề tài NCKH từ năm 1996 -2015
 CV số 177/TrĐT-QLKH07/4/2017   Công văn đôn đốc nộp kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016 (lần 3)
 CV số 425/KTNN-TCCB 28/3/2017 Hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp năm 2018 của KTNN
 CV số 149/TrĐT-QLKH22/3/2017  Nộp đề cương và thuyết minh đề tài NCKH các cấp năm 2017
QĐ 280/QĐ-KTNN 07/3/2017 Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài và phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2017
CV số 102/TrĐT-QLKH  01/3/2017 Công văn đôn đốc nộp kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016 (lần 2)
CV số 51/TrĐT-QLKH 06/2/2017 Công văn đôn đốc nộp kết quả nghiên cứu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2016
 Thuyết Minh  Mau-Thuyet-minh-theo-TT55 .doc
 Đề cương  Mẫu đề cương (1).doc
1996/QĐ-KTNN
23/12/2016Quyết định về việc phê duyệt danh mục và đơn vị, cá nhân chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tự tục kinh phí đưa vào kế hoạch khoa học và công nghệ 2017.pdf
  1544/QĐ-KTNN
30/8/2016
Thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ và xét chọn cá nhân, tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở tự túc kinh phí bổ sung vào kế hoạch khoa học công nghệ năm 2017
  1673/QĐ-KTNN
30/9/2016
Thành lập Tổ thẩm định đề cương và thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2017-2018
1181/QĐ-KTNN 22/6/2016

Phê duyệt Danh mục và các đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đưa vào Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017 của Kiểm toán nhà nước.