ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM
Số văn bảnNgày tháng 
 
Nội dung 
 
 1819/QĐ-KTNN29/12/2020  29.12.2021 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2021.docx
 1818/QĐ-KTNN15/11/2019 
 
 2282/QĐ-KTNN 30/11/2018
 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của KTNN năm 2019
 
 1804/QĐ-KTNN14/12/2017  
Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của KTNN năm 2018
 2014/QĐ-KTNN27/12/2016 
 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của KTNN năm 2017