ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước

Ngày 14/11/2018, tại Kiểm toán nhà nước, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nướcdo ThS. Lê Phương Vân và ThS. Trần Thị Nga làm đồng chủ nhiệm.  PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đề tài được kết cấu thành 2 chương, Chương 1: Tổng quan và thực trạng công tác thông tin tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước; Chương 2: Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá việc nghiên cứu đề tài là cần thiết trong bối cảnh Kiểm toán nhà nước là cơ quan được thành lập mới, không có cơ quan tiền thân nên công tác thông tin tuyên truyền rất quan trọng nhằm định hướng tư tưởng, hướng dẫn suy nghĩ và hành động của các đối tượng và nâng cao nhận thức của xã hội đối với tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

Hội đồng ghi nhận những đóng góp của đề tài như đề tài đã hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận cơ bản về thông tin tuyên truyền; đánh giá được khái quát thực trạng công tác thông tin truyền thông của KTNN trong những năm qua. Trên cơ sở đó, đề tài đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức công tác thông tin tuyên truyền của KTNN. Thứ hai, trên cơ sở phân tích thực trạng, chỉ ra những tồn tại, hạn chế đề tài đã đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền của Kiềm toán nhà nước trong thời gian tới.

Tuy nhiên, để hoàn thiện đề tài Hội đồng đã góp ý như sau: Đề tài cần thống nhất sử dụng cụm từ: thông tin tuyên truyền, truyền thông…. Cần phân tích rõ các tiêu chí đánh giá chất lượng công tác thông tin tuyên truyền cũng như vai trò, nội dung, các nhân tố ảnh hưởng đền chất lượng. Đề tài nên bổ sung giải pháp về xây dựng đội ngũ cộng tác viên trong đó có xây dựng quy chế hoạt động cộng tác viên, chế độ nhuận bút…Đồng thời, đề tài cần bổ sung các hình thức tuyên truyền thông qua việc tổ chức hội thảo của KTNN, tổ chức họp báo, các lớp tập huấn Luật, tập huấn cho cơ quan báo chí…

 Đề tài cần phân tích rõ công tác truyền thông về đối tượng, nội dung tuyên truyền, công cụ tuyên truyền... Chủ thể làm công tác tuyên truyền là ai? Thực chất mọi cán bộ, công chức, viên chức của KTNN đều là chủ thể tuyên truyền mà bộ phận chủ lực là phòng Quan hệ công chúng.

PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa đã phát biểu kết luận: Đề tài có tính cấp thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Để hoàn thiện đề tài Chủ tịch hội đồng yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng. Đề tài cần tiếp thu và thực hiện những khuyến nghị sau: chỉnh sửa lỗi chính tả, danh mục các chữ viết tắt, sử dụng thống nhất các thuật ngữ chuyên dùng (truyền thông, tuyên truyền..); Cập nhật lại thông tin về việc phát hành Đặc san cuối tháng của Báo Kiểm toán (do đặc san đã dừng phát hành). Đề tài cần hoàn thiện phần mở đầu, chỉnh sửa tiêu đề và nội dung tương thích. Mặt khác, đề tài cần bổ sung công cụ truyền thông, chủ thể của công tác truyền thông, tiêu chí đánh giá chất lượng, mục đích “nâng cao nhận thức của người dân về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước”.

Các khuyến cáo ban đề tài có thể hoàn thiện tùy theo năng lực của Ban đề tài bao gồm: Công tác thông tin tuyên truyền không chỉ của nội bộ Kiểm toán nhà nước mà của mọi cán bộ công chức KTNN; Bổ sung giải pháp tăng cường sự phối hợp một cách có hiệu quả giữa bộ phận báo chí KTNN và báo chí bên ngoài; Đánh giá hệ thống các tiêu chí và phân tích rõ nội hàm tiêu chí…

Kết quả đề tài xếp loại:  Khá./.                                                                                        

     Tuấn Nam

 

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG