ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Hoàn thiện công tác kiểm toán các chương trình cho vay theo kết quả đầu ra của các tổ chức tài chính dựa trên điển hình của Ngân hàng thế giới"

Ngày 16/11/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở Hoàn thiện công tác kiểm toán các chương trình cho vay theo kết quả đầu ra của các tổ chức tài chính dựa trên điển hình của Ngân hàng thế giớido ThS. Hà Thị Thu Hường và CN. Nguyễn Thị Linh Đa làm đồng chủ nhiệm.  PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đề tài được kết cấu thành 2 chương, Chương 1: Tổng quan và thực trạng kiểm toán các chương trình cho vay theo kết quả đầu ra của các tổ chức tài chính dựa trên kết quả điển hình của Ngân hàng thế giới của Kiểm toán nhà nước; Chương 2: Hoàn thiện công tác kiểm toán các chương trình cho vay theo kết quả đầu ra của các tổ chức tài chính dựa trên điển hình của ngân hàng thế giới do KTNN thực hiện.

Đề tài đã hệ thống hóa được một số vấn đề cơ bản về Ngân hàng thế giới, các chương trình cho vay theo kết quả đầu ra của Ngân hàng thế giới, đánh giá được khái quát thực trạng công tác kiểm toán các chương trình cho vay theo kết quả đầu ra của WB tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề tài đã chỉ ra những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc kiểm toán cho vay theo kết quả đầu ra của các tổ chức tài chính dựa trên điển hình của WB.

Tuy nhiên, để hoàn thiện đề tài, Hội đồng đã góp ý Ban chủ nhiệm đề tài cần thống nhất việc phân loại các hình thức cho vay của WB, phân tích kỹ hơn đặc điểm, đặc thù của phương thức cho vay dựa trên kết quả đầu ra. Từ đó mới có thể xác định cụ thể được nội dung, mục tiêu, phương pháp kiểm toán cụ thể để KTNN áp dụng.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa ghi nhận đề tài có tính cấp thiết, có kết cấu phù hợp với đề tài cơ sở và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đề tài đã phân tích được nhận thức chung, đặc điểm và thực trạng về cho vay, kiểm toán cho vay theo kết quả đầu ra. Để hoàn thiện đề tài Chủ tịch hội đồng yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng. Đề tài cần tiếp thu và thực hiện những khuyến nghị sau: rà soát, chỉnh sửa lỗi chính tả, danh mục các chữ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo; đề tài cần viết lại phần mở đầu, trong đó viết rõ hơn về mục tiêu nghiên cứu; làm rõ 5 phương thức cho vay (sự giống nhau, khác nhau, mấu chốt chính là phương thức cho vay theo kết quả đầu ra khác với phương thức cho vay thông thường như thế nào?). Đề tài cần đánh giá thực trạng kiểm toán (dựa trên kết quả các cuộc kiểm toán trong 3 năm qua) để rút ra tồn tại, hạn chế…

Ngoài ra, ban chủ nhiệm đề tài nên xem xét nghiên cứu viết cô đọng hơn; bổ sung kinh nghiệm quốc tế về vấn đề cho vay dựa trên kết quả đầu ra; đánh giá thực trạng hoạt động kiểm toán của KTNN so với yêu cầu của WB; bổ sung cơ chế phối hợp giữa KTNN và WB (vấn đề sử dụng kết quả kiểm toán do KTNN thực hiện ra sao tại WB) cũng như những ý kiến phản hồi của WB khi KTNN công bố kết quả kiểm toán…

Kết quả đề tài xếp loại:  Khá./.                                                                                         

     Tuấn Nam

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG