ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Hoàn thiện việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kiểm toán nhà nước

Ngày 20/11/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở Hoàn thiện việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kiểm toán nhà nướcdo ThS. Nguyễn Mạnh Cường và ThS. Nguyễn Minh Thắng làm đồng chủ nhiệm. PGS, TS.Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đề tài “Hoàn thiện việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kiểm toán nhà nước” được kết cấu thành 2 chương, Chương1: Thực trạng việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kiểm toán nhà nước; Chương 2: Hoàn thiện việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kiểm toán nhà nước.

Theo nhận xét của Hội đồng nghiệm thu đây là đề tài có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn. Quyền khiếu nại, quyền tố cáo là những quyền cơ bản của công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận và bảo đảm thực hiện. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng đắn thể hiện bản chất của chế độ xã hội, trách nhiệm đối với nhà nước và với dân. Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 có quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước. Việc triển khai đề tài có tính thời sự, thiết thực nhất là sau khi Quốc Hội thông qua Hiến pháp năm 2013 trong đó đề cao quyền con người.

Những đóng góp của đề tài:

Thứ nhất, đề tài đã hệ thống hóa được một số vấn đề lý luận cơ bản về khiếu nại, tố cáo như khái niệm, nguyên tắc, mục đích, trách nhiệm, thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Thứ hai, đề tài đã phân tích, đánh giá được thực trạng việc tiếp nhận giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Kiểm toán nhà nước trong những năm qua. Trên cơ sở đó, đề tài đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.

Thứ ba, đề tài đã đề xuất giải pháp hoàn thiện việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại KTNN.

Tuy nhiên, để hoàn thiện đề tài Hội đồng đã góp ý như sau:

Xem xét đổi tên Chương I, cần bổ sung các nội dung lý luận về “tiếp nhận” và sửa tên chương I thành: “Tổng quan về việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại KTNN” đồng thời đề tài cần có sự phân biệt và làm rõ sự khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo, các hình thức khiếu nại và tố cáo; Ai đủ thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, nội dung giải quyết ra sao? Làm theo quy trình như thế nào? Việc trả lời đơn thư khiếu nại ra sao? Cần so sánh các quy định có liên quan hiện nay như Quyết định 161/QĐ-KTNN ngày 17/02/2016 của Tổng KTNN, Luật KTNN 2015. Bên cạnh đó, đề tài cũng nên bổ sung các thông tin KTNN đã tiếp nhận bao nhiêu đơn thư, khiếu nại tố cáo? Hiện nay, KTNN đã giải quyết được bao nhiêu đơn và kết quả giải quyết có thỏa mãn, hài lòng người khiếu nại? Với những trường hợp chưa thỏa mãn về kết quả giải quyết khiếu nại thì nguyên nhân do đâu?

Ngoài ra đề tài cần xem lại một số nội dung về vấn đề giải quyết khiếu nại giữa cấp trưởng và cấp phó. Vì đề tài đang nghiên cứu để hoàn thiện Quy trình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của KTNN nên phải xem xét quy trình đó có đúng thẩm quyền của KTNN hay không và có phù hợp với quy định của Luật KTNN hay không.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa đề nghị Ban chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện đề tài và thực hiện những khuyến nghị sau: chỉnh sửa lỗi chính tả, sắp xếp lại tiêu đề, mục, tiểu mục cho phù hợp và đảm bảo tương thích, kết cấu lại một số nội dung đảm bảo tính logic; cập nhật khái niệm, nội dung cho phù hợp; phân định giải quyết khiếu nại tố cáo thông thường của cán bộ công chức KTNN và khiếu nại tố cáo liên quan đến hoạt động kiểm toán (có dẫn chiếu các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền giải quyết, phạm vi giải quyết). Đề tài nên chỉnh sửa theo hướng “hoàn thiện quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo”.

Ban chủ nhiệm đề tài xem xét bổ sung, hoàn thiện quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo của KTNN, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; làm rõ thực trạng giải quyết khiếu nại tố cáo…

Kết quả đề tài xếp loại: Khá./.

T.N

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG