ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở Kiểm toán nhà nước

Ngày 20/11/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở Kiểm toán nhà nướcdo ThS. Ngô Thu Thủy và ThS. Nguyễn Tiến Dũng làm đồng chủ nhiệm.  PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở Kiểm toán nhà nướcđược kết cấu thành 2 chương, Chương 1: Một số vấn đề về quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập ở Kiểm toán nhà nước; Chương 2: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Đề tài được Hội đồng nhận xét là hết sức cần thiết trong bối cảnh thời gian qua công tác quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp ở Kiểm toán nhà nước (KTNN) đạt được một số kết quả, song còn một số hạn chế nhất định đòi hỏi phải cần nghiên cứu nhằm bổ sung, điều chỉnh và thống nhất về nội dung, phương pháp quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp ở KTNN. Việc áp dung Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về vấn đề tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công và vấn đề triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI, Ban chấp hành trung ương khóa XII cũng tạo nên một áp lực đổi mới tài chính đối với các đơn vị thuộc diện này.

Đề tài hệ thống một số vấn đề lý luận về quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập ở Kiểm toán nhà nước như nguyên tắc quản lý, nội dung quản lý, phương pháp quản lý tài chính, nhân tố ảnh hưởng đên công tác quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đề tài đã đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc KTNN. Kết quả, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế được phân tích sâu sắc và toàn diện. Dựa trên kinh nghiệm quản lý tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung Quốc, các đơn vị sự nghiệp tại Tổng cục Thuế, đề tài đã đúc rút ra 06 bài học kinh nghiệm cho các đơn vị sự nghiệp ở KTNN. Từ đó, đề tài đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc KTNN và kiến nghị điều kiện tổ chức thực hiện giải pháp.

Tuy nhiên, để hoàn thiện đề tài Hội đồng đã góp ý như sau:

Đề tài nên cân đối lại dung lượng giữa 2 chương cho phù hợp. Nội dung quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công lập cần trình bày theo trình tự: nguyên tắc quản lý, nội dung và quy trình quản lý, phương pháp quản lý. Đối với nội dung quản lý tài chính nên bám vào nội dung thu và chi của đơn vị; cần phân tích rõ nguồn thu và nội dung chi của đơn vị bản chất ra sao? Dựa vào chu trình ngân sách (lập, chấp hành, quyết toán) để phân tích từng khâu thu, chi có vấn đề nổi cộm là gì? Từ đó rút ra các kết quả mang lại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế thông qua việc đánh giá quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập của KTNN.

Đối với nội dung phân tích thực trạng về quản lý tài chính đơn vị Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (đây là đơn vị có vấn đề tài chính bao quát và phức tạp hơn 2 đơn vị còn lại tại KTNN), đề tài cần phân tích sâu hơn nữa về thực trạng quản lý tài chính của đơn vị mà cụ thể là “Quy chế chi tiêu nội bộ” của Trường.

PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa đã phát biểu kết luận: Đề tài cần tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện đề tài và thực hiện những khuyến nghị sau: chỉnh sửa lỗi chính tả, sắp xếp lại danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu lại một số nội dung đảm bảo tính logic; cập nhật khái niệm, thông tin cho phù hợp; Phân biệt rõ giải pháp, bài học, kiến nghị; Cần đảm bảo tương thích giữa phần lý luận và thực tiễn. Bổ sung các đánh giá, nhận xét phù hợp từng đơn vị; Làm rõ dự toán thu của các đơn vị từ những nguồn nào? Làm gì để tăng thu? Sử dụng nguồn kinh phí như thế nào để đảm bảo đúng chính sách, chế độ, đồng thời có tiết kiệm.

Đề tài có thể thực hiện các khuyến cáo: Phân định rõ quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập gồm quản lý của đơn vị cấp trên và đơn vị sự nghiệp công lập; Giải pháp để tăng nguồn thu cụ thể cho từng đơn vị; Giải pháp phân chia thu nhập tăng thêm sao cho phù hợp; Bổ sung kinh nghiệm quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các đơn vị tương đồng với KTNN như Thanh tra nhà nước, Viện Kiểm sát…

Kết quả đề tài xếp loại:  Khá./.                                                                                         

     Tuấn Nam

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG