ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Xây dựng tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán Chương trình nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Ngày 26/11/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Xây dựng tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán Chương trình nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôndo ThS. Lê Minh Hưng và CN. Cù Hoàng Đức làm đồng chủ nhiệm. PGS,TS. Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đề tài đã hệ thống cơ sở lý luận của việc phân tích, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia nói chung và Chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nói riêng; trình bày những khái niệm, nội dung cơ bản về phân tích, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Chương trình, phương pháp xây dựng tiêu chí kiểm toán tính hiệu lực, hiệu quả Chương trình;

Đề tài cũng đã nghiên cứu, phân tích thực trạng vận dụng tiêu chí đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả vào kiểm toán Chương trình Nước sạch và VSMTNT do Kiểm toán nhà nước thực hiện giai đoạn 2012 - 2015, rút ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác kiểm toán Chương trình trong những năm qua, từ đó đề xuất xây dựng tiêu chí đánh giá tính hiệu quả và hiệu lực trong kiểm toán Chương trình trong thời gian tới.

Hội đồng nghiệm thu ghi nhận những đóng góp của đề tài. Tuy nhiên, để hoàn thiện đề tài, Hội đồng đã góp ý như sau: Ban đề tài cần xác định rõ đối tượng nghiên cứu là xây dựng hoặc hoàn thiện tiêu chí đánh giá hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Đề tài có kết cấu 3 chương chưa phù hợp, bố cục giữa các chương còn mất cân đối. Một số tiêu đề, đề mục và nội dung còn chưa hợp lý, nên đi thẳng vào nội dung chính, không nên để tên đề mục chung chung. Trong Chương 2 Ban đề tài cần bổ sung thêm nội dung về đặc điểm Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn để có cơ sở đề xuất được các tiêu chí đánh giá đối với Chương trình này. Với Chương 3, Ban đề tài cần nêu ra được tên các phương pháp xây dựng/hoàn thiện tiêu chí, từ đó phân tích phương pháp và trả lời được câu hỏi nếu áp dụng phương pháp đó thì sẽ xây dựng được tiêu chí nào.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS,TS. Nguyễn Đình Hòa đã đề nghị Ban đề tài cần tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện đề tài và thực hiện những khuyến nghị sau: rà soát, chỉnh sửa lỗi chính tả, in ấn; bổ sung phạm vi và phương pháp nghiên cứu; chỉnh sửa tên mục, tiểu mục để phù hợp với nội dung đề tài; rà soát và bỏ một số nhận định về kiểm toán hoạt động của KTNN; Về mặt lý luận nên làm rõ tính hiệu lực, hiệu quả khi kiểm toán Chương trình.

Đồng thời, đề tài có thể thực hiện các khuyến cáo: Cần làm rõ bản chất, nội hàm về tính hiệu lực, hiệu quả; Vận dụng nội dung về “tính hiệu lực, hiệu quả” để đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong cuộc kiểm toán Chương trình Vệ sinh nước sạch và môi trường nông thôn. Từ đó, nhận định nguyên nhân và đánh giá các tiêu chí kiểm toán cần xây dựng và áp dụng trong cuộc kiểm toán này.

Kết quả đề tài xếp loại: Đạt./.

T.N

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG