ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Các giải pháp điều kiện để nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu hiến định

Ngày 30/11/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018Các giải pháp điều kiện để nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu hiến định” do TS. Đặng Văn Hải và CN. Hoàng Đăng Hạnh làm đồng chủ nhiệm. GS, TS. Đoàn Xuân Tiên – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Hội đồng khoa học KTNN làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đề tài Các giải pháp điều kiện để nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu hiến định” được kết cấu thành 3 chương, Chương 1: Cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; Chương 2: Thực trạng chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đáp ứng yêu cầu hiến định; Chương 3: Quan điểm và giải pháp điều kiện để nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu hiến định.

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu đề tài trong điều kiện địa vị pháp lý của KTNN đã được quy định tại Hiến pháp năm 2013, đặt ra yêu cầu ngày càng phải nâng cao chất lượng kiểm toán tương xứng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Về mặt lý luận, Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về nâng cao chất lượng kiểm toán của KTNN đáp ứng yêu cầu Hiến định, trong đó đã phân tích, nghiên cứu về khái niệm và các tiêu chí đánh giá chất lượng kiểm toán của KTNN; Các điều kiện để nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu Hiến định; Các nhân tố ảnh hưởng đến yêu cầu Hiến định để nâng cao chất lượng kiểm toán của KTNN. Những vấn đề được trình bày khoa học là cơ sở để Ban Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng tương ứng với từng điều kiện, nhân tố ảnh hưởng; từ đó đưa ra những giải pháp điều kiện tương ứng để nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu Hiến định ở nước ta hiện nay.

Về mặt thực tiễn, đề tài đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng đáp ứng các yêu cầu hiến định. Việc phân tích, đánh giá thực tiễn, luận giải nguyên nhân của từng nội dung đáp ứng yêu cầu hiến định, gắn với chất lượng kiểm toán là cơ sở thực tiễn để đề ra các giải pháp điều kiện nâng cao chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu Hiến định có tính khả thi cao.

Tuy nhiên, để hoàn thiện đề tài, Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra một số góp ý như xem xét đổi tên Chương I, có thể làm rõ hơn cách tiếp cận giải quyết vấn đề, mối quan hệ yêu cầu hiến định và chất lượng kiểm toán; Việc đánh giá thực trạng kiểm toán chưa có sự dẫn chiếu, so sánh với các tiêu chí kiểm toán. Đồng thời, cần phân tích cụ thể hơn hoạt động thanh tra và kiểm toán chồng chéo có ảnh hưởng gì đển chất lượng kiểm toán...

Thay  mặt Hội đồng nghiệm thu, GS, TS. Đoàn Xuân Tiên đánh giá cao những nghiên cứu, đóng góp của đề tài đối với hoạt động kiểm toán của ngành. Đồng thời đề nghị Ban đề tài cần tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa hoàn thiện đề tài.

Kết quả đề tài xếp loại:Xuất sắc./.

T.N

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG