ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng tại Kiểm toán nhà nước

Ngày 18/12/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở Hoàn thiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng tại Kiểm toán nhà nướcdo ThS. Nguyễn Thanh Huệ và ThS. Lê Quang Việt làm đồng chủ nhiệm.  PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa – Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Với kết cấu 3 chương, đề tài đã nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng của hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng tại Kiểm toán nhà nước, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa đánh giá đề tài có tính thời sự và ứng dụng cao, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước trong thời gian tới. Tuy nhiên, để hoàn thiện đề tài, cần kết cấu lại các chương cho phù hợp; cập nhật các văn bản pháp luật và các quy định của KTN; căn cứ vào Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN để định hướng cho việc hoàn thiện hoạt động kiểm soát CLKT của KTNN...

Một số khuyến cáo đề tài có thể tiếp thu chỉnh sửa đó là: làm rõ lý luận về chất lượng kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán (phương pháp, chủ thể, nội dung, phương pháp tổ chức,...).

Kết quả đề tài xếp loại:  Khá./.                                                                                        

     TN

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG