ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: Hoàn thiện hướng dẫn kiểm toán đánh giá chỉ tiêu an toàn trong hoạt động của các ngân hàng thương mại

Ngày 18/12/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở Hoàn thiện hướng dẫn kiểm toán đánh giá chỉ tiêu an toàn trong hoạt động của các ngân hàng thương mạido ThS. Vũ Thanh Đoan và ThS. Hứa Duy Luyến làm đồng chủ nhiệm.  PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa – Quyền Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Đề tài được kết cấu thành 2 chương, Chương 1: Các quy định và thực trạng hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; Chương 2: Hoàn thiện hướng dẫn kiểm toán đánh giá các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính ngân hàng đã được ban hành năm 2012 tuy nhiên mới chỉ xem xét, đề cập đến việc kiểm toán một số chỉ tiêu an toàn trong nội dung kiểm toán của khoản mục nguồn vốn. Do đó, việc nghiên cứu đề tài Hoàn thiện hướng dẫn kiểm toán đánh giá các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động của các ngân hàng thương mại là một yêu cầu hết sức cần thiết và cấp bách để thực hiện đánh giá hiệu quả và hiệu lực các hoạt động của NHTM trong các các cuộc kiểm toán NHTM của KTNN hiện nay.

Hội đồng nghiệm thu đưa ra một số góp ý để hoàn thiện đề tài, cụ thể: bổ sung nội dung Khái quát về yêu cầu của hệ thống kiếm soát nội bộ của NHTM; đối với trường hợp không đạt được các chỉ tiêu an toàn quy định thì cách thức phân tích như thế nào để xác định nguyên nhân, từ đó đưa ra được các kiến nghị kiểm toán phù hợp; bổ sung kiến thức về Hướng dẫn kiểm toán (khái niệm, nội dung, mục đích ...); kết cấu lại các chương cho phù hợp; cập nhật các văn bản pháp luật và các quy định của KTNN.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa đã ghi nhận đề tài có tính thời sự và ứng dụng cao, các giải pháp được đề xuất khá sát thực và có tính khả thi. Ban Đề tài cần tiếp thu những ý kiến của Hội đồng nhằm hoàn thiện đề tài hơn nữa.  và thực hiện những khuyến nghị sau:. Một số khuyến cáo đề tài có thể tiếp thu chỉnh sửa đó là: Nghiên cứu kinh nghiệm của các công ty kiểm toán độc lập về kiểm toán các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động của NHTM. Nêu sự khác biệt giữa chỉ tiêu an toàn trong hoạt động của các NHTM theo quy định của Việt Nam với của thế giới.

Kết quả đề tài xếp loại:  Khá./.                                                                                         

     TN

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG