ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tự túc kinh phí năm 2019 của KTNN

Ngày 20/12/2018, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước, dưới sự chủ trì của PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường), Tổ tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tự túc kinh phí thực hiện năm 2019 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tiến hành họp tư vấn, xác định nhiệm vụ dựa trên đề cương, thuyết minh 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở tự túc kinh phí năm 2019 (Tổ II). Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Ban chủ nhiệm đề tài và các thành viên của Tổ Tư vấn theo Quyết định.

Danh sách các đề tài đăng ký thực hiện:

1.       Kiểm toán trách nhiệm kinh tế cán bộ quản lý cơ quan chuyên môn về xây dựng trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, Chủ nhiệm: CN. Trần Văn Thông, CN. Nguyễn Hữu Tài

2.       Kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở tại tỉnh Khánh Hòa, Chủ nhiệm: ThS. Võ Văn Chương, CN. Nguyễn Hữu Tâm

3.       Hoàn thiện kiểm toán việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các ban quản lý dự án, Chủ nhiệm: ThS. Trần Đức Minh, ThS. Lê Văn Nam

4.       Kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán mới theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, Chủ nhiệm: ThS. Lê Ngọc Hiền, ThS. Lê Đình Thưởng.

Một số đề tài phải chỉnh sửa lại tên cho phù hợp với mục tiêu nghiên cứu đó là các đề tài:

Đề tài số 01: “Kiểm toán trách nhiệm kinh tế cán bộ quản lý cơ quan chuyên môn về xây dựng trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương” đổi lại thành: “Kiểm toán trách nhiệm cán bộ quản lý cơ quan chuyên môn về xây dựng trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương”

Đề tài số 02: “Kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất ở không hình thành đơn vị ở tại tỉnh Khánh Hòa” đổi lại thành: “Kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất ở không hình thành đơn vị

Đề tài số 03: “Hoàn thiện kiểm toán việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các ban quản lý dự án” đổi tên thành: “Xây dựng hướng dẫn kiểm toán tuân thủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các Ban quản lý dự án

Đề tài số 04: “Kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán mới theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính” đổi lại thành: “Hoàn thiện nội dung, thủ tục kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán mới

Ngoài tên gọi, đa số các Ban đề tài cần phải làm rõ hơn tính cấp thiết, từ đó phân tích mục tiêu nghiên cứu và cuối cùng cần làm rõ sản phẩm nghiên cứu của đề tài là gì. Tổ Thẩm định đã góp ý Ban đề tài chỉnh sửa lại nội dung, kết cấu của từng đề tài cho phù hợp với quy mô của đề tài cấp cơ sở. Cụ thể:

Đề tài 01: Kiểm toán trách nhiệm cán bộ quản lý cơ quan chuyên môn về xây dựng trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương

Chương 1, đề tài cần bổ sung nội dung, yêu cầu đối với cán bộ quản lý cơ quan chuyên môn và giới thiệu vắn tắt về các cơ quan chuyên môn quản lý về đầu tư xây dựng. Trong Chương 2, đề cương đề tài chưa có nội dung về thực trạng kiểm toán trách nhiệm kinh tế, đây là nội dung quan trọng để làm cơ sở đánh giá việc triển khai kiểm toán trách nhiệm kinh tế... Đề tài cần bổ sung cơ sở pháp lý về kiểm toán trách nhiệm kinh tế để làm căn cứ quy trách nhiệm. Ngoài ra, Đề tài cần tránh những nội dung trùng lắp, bổ sung kinh nghiệm các SAI trên thế giới về kiểm toán trách nhiệm kinh tế.

Đề tài 02: Kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất ở không hình thành đơn vị. Tổ tư vấn góp ý đề tài cần xác định rõ loại hình kiểm toán là loại hình nào? Đề tài không nên chỉ giới hạn ở tỉnh Khánh Hòa mà nên mở rộng ở các tỉnh khác. Đề tài nên tập trung vào công tác kiểm toán, thông qua các phát hiện kiểm toán để kiến nghị công tác quản lý.

Đề tài số 03: Xây dựng hướng dẫn kiểm toán tuân thủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng tại các Ban quản lý dự án

Thực chất đây là loại hình kiểm toán tuân thủ. Đề tài nên kết cấu 2 chương cho phù hợp. Sản phẩm để tài là “xây dựng hướng dẫn kiểm toán” nhằm giúp kiểm toán viên thực hiện kiểm toán tại các ban quản lý dự án một cách hiệu quả.

Đề tài số 04: Hoàn thiện nội dung, thủ tục kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp trong điều kiện áp dụng chế độ kế toán mới

Đề tài nên kết cấu 2 chương. Trong nội dung đề tài cần nêu được những thay đổi trong chế độ kế toán mới đối với đơn vị hành chính sự nghiệp, từ những thay đổi này dẫn tới sự thay đổi nội dung kiểm toán. Đây là một đề tài có tính ứng dụng cao. Sản phẩm của đề tài là đề cương kiểm toán. Tuy nhiên Thông tư 107/2017/TT-BTC chỉ mới triển khai áp dụng từ năm 2019. Do đó, liệu ban đề tài đã có thực trạng về áp dụng thông tư này để đánh giá cũng như để xây dựng được đề cương kiểm toán? Phạm vi đề tài nghiên cứu tương đối rộng do đó đề tài cần đi thẳng vào điểm mới của Thông tư 107 và bổ sung nội dung về thực trạng kiểm toán. Do những thay đổi về chế độ kế toán dẫn đến các thủ tục kiểm toán, nội dung kiểm toán cũng thay đổi. Đề tài cần làm rõ sự khác biệt đó để thấy được tính cấp thiết cần phải nghiên cứu đề tài.

 Phát biểu kết luận, Thay mặt Tổ Thẩm định Q. Giám đốc Trường PGS, TS. Nguyễn Đình Hòa đánh giá cao quá trình chuẩn bị đề cương của các Ban chủ nhiệm đề tài, đồng thời yêu cầu các Ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của Tổ thẩm định, hoàn thiện đề cương, thuyết minh đề tài theo đúng thời gian quy định.

 
Tuấn Nam

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG