ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2019 (tổ 3)

Ngày 19/12/2018, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của TS. Vũ Văn Họa – Phó Tổng Kiểm toán nhà nước – Tổ thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2019 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tiến hành xét duyệt đề cương, thuyết minh 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (Tổ 3). Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Ban chủ nhiệm đề tài và các thành viên của Tổ thẩm định theo Quyết định.

Danh sách các đề tài tham gia thẩm định:

Đề tài số 01: Vận dụng trọng yếu, rủi ro trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán các đơn vị dự toán thuộc ngân sách Bộ, ngành, Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Danh Bình, CN. Hoàng Đăng Hạnh;

Đề tài số 02: Vận dụng cách tiếp cận kiểm toán theo rủi ro trong kiểm toán quyết toán dự án xây dựng cơ bản hoàn thành do KTNN thực hiện, Chủ nhiệm: TS. Hoàng Phú Thọ, PGS, TS. Phạm Tiến Hưng;

Đề tài số 03: Vận dụng tiếp cận kiểm toán đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Khắc Chí, ThS. Bùi Thanh Lâm;

Đề tài số 04: Tác động của hoạt động Kiểm toán nhà nước đến hoàn thiện chính sách thuế ở Việt Nam, Chủ nhiệm: TS. Lê Đình Thăng, TS. Nguyễn Hữu Hiểu.

Tổ thẩm định đã tham gia đóng góp chi tiết, cụ thể đối với từng đề tài. Về tên đề tài, Ban đề tài cần nghiên cứu thay đổi tên cho phù hợp với mục tiêu, phạm vi, nội dung nghiên cứu cũng như sát thực với hoạt động của ngành.

Về đề cương của đề tài, đối với đề tài số 01, đây là đề tài có ý nghĩa thực tiễn trong lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch kiểm toán. Trong Chương 1, đề tài cần xác định bổ sung nội dung về rủi ro và trọng yếu kiểm toán (khái niệm, bản chất, nội dung); làm rõ các đơn vị dự toán hoặc sử dụng ngân sách Bộ, ngành gồm những đơn vị nào? Cần khẳng định được hiện nay, trong lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch kiểm toán, KTNN đã vận dụng phương pháp tiếp cận rủi ro và xác định trọng yếu kiểm toán hay chưa? Phân tích, đánh giá thực trạng vận dụng phương pháp này, các nhân tố tác động, những ưu điểm, hạn chế cùng nguyên nhân, từ đó làm căn cứ đề xuất giải pháp.

Thứ hai, đối với đề tài số 02, Ban đề tài cần xây dựng lại đề cương theo hướng tên đề tài đã chỉnh sửa. Vấn đề kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình gồm 4 giai đoạn: quyết định dự án, lập dự án, thực hiện dự án và hoàn thành dự án. Sản phẩm đề tài là hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thứ ba, đối với đề tài số 03, Tổ thẩm định góp ý Ban đề tài cần lựa chọn rõ phạm vi nghiên cứu là thu ngân sách hay chi ngân sách. Đồng thời cần làm rõ quyết toán ngân sách địa phương là gì? Liệu có bao gồm cả quyết toán cân đối ngân sách, quyết toán tổng hợp thu và quyết toán tổng hợp chi ngân sách? Ban đề tài cần xác định rõ phạm vi nghiên cứu và đưa vào trong giới hạn nghiên cứu của đề tài.

Cuối cùng, đối với đề tài số 04, Ban chủ nhiệm đề tài cần làm rõ sự khác biệt giữa “chính sách thuế” và “hệ thống thuế”; các tiêu chí đánh giá và nhân tố tác động đến chính sách thuế. Vai trò của các cơ quan hữu quan trong ảnh hưởng, tác động của chính sách thuế ở nước ta, nên tập trung vào vai trò của Kiểm toán nhà nước. Cần bổ sung kinh nghiệm nước ngoài về kiểm toán thuế từ đó làm kinh nghiệm cho KTNN. Trong Chương II, đề tài cần phân tích thực trạng về chính sách thuế hiện nay, nhất là những bất cập (về hệ thống thuế, chính sách thuế, kiểm toán thuế). Hiện nay, KTNN mới chỉ thực hiện kiểm toán quản lý thuế chứ chưa có kiểm toán thuế. Trong Chương III, đề tài cần đưa ra giải pháp trong đó bao gồm các giải pháp về phía KTNN; các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế; giải pháp hoàn thiện văn bản, chính sách (Luật Quản lý thuế...) và các điều kiện thực hiện giải pháp...

Kết luận cuộc họp, TS. Vũ Văn Họa đã yêu cầu các Ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý của Tổ thẩm định, hoàn thiện đề cương, thuyết minh đề tài theo tên đã được chỉnh sửa./.

 
Tuấn Nam

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG