ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Thẩm định đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2019 (tổ 1)

Ngày 26/12/2018, Hội đồng Khoa học KTNN đã tiến hành thẩm định, xét duyệt đề cương, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019 (tổ 1). GS. TS Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì buổi thẩm định.

Tại đây, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thẩm định đề cương của 5 đề tài bao gồm:

Đề tài số 01: Đổi mới việc áp dụng công nghệ trong kiểm toán việc quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản. ThS. Dương Quang Chính, KTNN Khu vực VI và ThS. Vũ Kim Tuyến, Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán làm đồng chủ nhiệm;

Đề tài số 02: Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của KTNN. ThS. Lê Tùng Lâm và ThS. Nguyễn Quán Hải, Văn phòng KTNN làm đồng chủ nhiệm;

Đề tài số 03: Quy trình và phương pháp kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước. ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan và TS. Lê Anh Vũ, KTNN Chuyên ngành VII làm đồng chủ nhiệm;

Đề tài số 04: Cơ sở lý luận và thực tiễn quy định chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của KTNN khác với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra khác. TS. Đặng Văn Hải, Vụ Pháp chế làm chủ nhiệm;

Đề tài số 05: Giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của kiểm toán viên nhà nước. ThS. Nguyễn Mạnh Cường, Văn phòng Đảng - Đoàn thể và TS. Đặng Thị Hoàng Liên, Vụ Chế độ và kiểm soát chất lượng kiểm toán làm đồng chủ nhiệm.

Trên tinh thần đóng góp xây dựng, các thành viên Tổ thẩm định đã góp ý, định hướng để các ban đề tài bổ sung, chỉnh sửa các nội dung liên quan đến: tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đầu ra sản phẩm, phương pháp và phạm vi nghiên cứu, cách thức tiếp cận các vấn đề nghiên cứu, nội dung cần làm sáng tỏ. Với những đề tài làm theo đặt hàng của Lãnh đạo KTNN, Tổ thẩm định mong muốn Ban đề tài nghiên cứu nghiêm túc để có thể cho ra đời các sản phẩm theo đúng yêu cầu, phục vụ nhiệm vụ công tác của ngành.

PV

 

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG