ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hướng dẫn kiểm toán chương trình cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội”

Chiều 11/1/2019, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 “Hướng dẫn kiểm toán chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội” do ThS. Lê Việt Đức và ThS. Đỗ Thị Thu Hiền, KTNN Chuyên ngành VII làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) là một tổ chức tín dụng nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhằm giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu – nước mạnh – dân chủ - công bằng – văn minh. Để chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo của Ngân hàng CSXH có hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu của Đảng và Nhà nước không thể thiếu việc chỉ đạo, quản lý và giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó KTNN với chức năng và nhiệm vụ của mình thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo của Ngân hàng CSXH. Đề tài được thực hiện nhằm giúp cho các KTV nắm rõ về Chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng CSXH; tiếp cận kiểm toán Chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng CSXH dựa trên phương pháp đánh giá rủi ro kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán; đưa ra thủ tục kiểm toán dựa trên phương pháp tiếp cận rủi ro, nhằm mục tiêu xây dựng cẩm nang chi tiết kiểm toán Chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng CSXH.

Đề tài được kết cấu thành 2 chương: Tổng quan về Chương trình cho vay hộ nghèo và kiểm toán Chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng CSXH; Xây dựng hướng dẫn kiểm toán Chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng CSXH.

Với mục tiêu đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chấp hành chế độ, chính sách của Nhà nước về tín dụng Chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng CSXH và đánh giá tính hiệu quả của Chương trình cho vay hộ nghèo và các tác động về mặt kinh tế, xã hội của Chương trình cho vay hộ nghèo, Ban đề tài đã nghiên cứu đề xuất hướng dẫn kiểm toán về nhận diện rủi ro, trọng tâm kiểm toán, phương pháp và thủ tục kiểm toán cũng như phương thức tổ chức thực hiện kiểm toán chương trình cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng CSXH.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa đánh giá cao nỗ lực của Ban chủ nhiệm đồng thời yêu cầu Ban đề tài hoàn thiện một số vấn đề như bổ sung nội dung của khái niệm hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo, bổ sung một số rủi ro trong quá trình cho vay, bổ sung một số chỉ tiêu để đánh giá tính hiệu quả của chương trình, bổ sung một số hồ sơ mẫu biểu mang tính hướng dẫn với các KTV...

Đề tài xếp loại Khá.

Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG