ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào kiểm toán việc lập và quản lý quy hoạch các dự án khoáng sản”

Căn cứ Quyết định số 1000/QĐ-KTNN ngày 09/5/2018 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2018, thực hiện Quyết định số 30/QĐ-TrĐT ngày 27/02/2019 của Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018, sáng 15/3/2019, Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào kiểm toán việc lập và quản lý quy hoạch các dự án khoáng sản” do KS. Đặng Phương Hảo và KS. Phan Trung Kiên, KTNN Khu vực VIII làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q. Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Hiện nay, tại các địa phương, đơn vị được kiểm toán đã ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quản lý nên cơ sở dữ liệu dạng số đã được các cơ quan tổng hợp xây dựng và lưu giữ đầy đủ, thống nhất theo hệ tọa độ VN2000. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý sẽ giúp cho Kiểm toán viên thực hiện đúng trọng tâm kiểm toán, nội dung kiểm toán và nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán đồng thời rút ngắn thời gian kiểm toán, tài liệu thu thập được qua cuộc kiểm toán có thể sử dụng vào các cuộc kiểm toán chuyên đề khác (kiểm toán môi trường, kiểm toán dự án đầu tư, kiểm toán tài nguyên rừng...). Thông qua kết quả nghiên cứu ứng dụng GIS sẽ là công cụ hỗ trợ hoạt động kiểm toán lập quy hoạch, kiểm toán quản lý quy hoạch tài nguyên, khoáng sản.

Đề tài đã giới thiệu tổng quan về: hệ thống thông tin địa lý (GIS), cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý; phần mềm MapInfo (MapInfo là phần mềm GIS chuyên về quản lý dữ liệu và in ấn bản đồ do công ty MapInfo (nay là Pitney Bowes) sản xuất.); vai trò của ứng dụng MapInfo trong hệ thống quản lý địa lý tại các địa phương và ý nghĩa đối với hoạt động kiểm toán; hiệu quả của việc triển khai ứng dụng MapInfo trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tại một số địa phương. Từ những vấn đề lý luận cơ bản, Đề tài đã nêu cụ thể cách thức ứng dụng GIS vào kiểm toán việc lập và quản lý quy hoạch các dự án khoáng sản và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm toán.

Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao nỗ lực của Ban đề tài. Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hệ thống GIS, cơ sở dữ liệu của GIS, ứng dụng của GIS trong quản lý quy hoạch các dự án khoáng sản. Đề tài đã đưa ra những định hướng việc ứng dụng hệ thống GIS vào hoạt động kiểm toán từ khảo sát thu thập thông tin lập kế hoạch và giai đoạn thực hiện kiểm toán. Hội đồng cũng đề nghị Ban đề tài chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung như cơ sở pháp lý để khai thác hệ thống thông tin địa lý; đánh giá, phân tích đầy đủ, toàn diện hơn thực trạng ứng dụng hệ thống thông tin địa lý; kết cấu lại một số nội dung đảm bảo tính logic và hợp lý.

Đề tài xếp loại Khá./.

PV

 

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG