ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở Vận dụng Chuẩn mực KTNN số 1530 “Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính” vào thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018 của KTNN, chiều ngày 22/3/2019, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Vận dụng chuẩn mực KTNN số 1530 Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính vào thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng” do ThS. Nguyễn Hữu Trí và KS. Phan Văn Bảng (KTNN Khu vực XII) làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng do PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q.Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm chủ tịch.

Trong những năm qua, chất lượng hoạt động kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản của Kiểm toán nhà nước đã được nâng lên rõ rệt, góp phần tích cực vào việc phòng chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công. Tuy nhiên, kết quả đạt được của Kiểm toán nhà nước vẫn chưa tương xứng với nhu cầu đầu tư phát triển ngày càng lớn. Do vậy, hướng dẫn lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán dự án đầu tư là một yêu cầu hết sức cần thiết, từ đó có cơ sở đưa ra kết luận, kiến nghị về toàn bộ dự án một cách đầy đủ các khía cạnh, nội dung cần kiểm toán, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Kiểm toán nhà nước. Chuẩn mực KTNN số 1530 “Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính” đã hướng dẫn trách nhiệm của Kiểm toán viên nhà nước trong việc lấy mẫu theo phương pháp thống kê và phi thống kê khi thiết kế, lựa chọn mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính; khi thực hiện thử nghiệm kiểm soát và kiểm tra chi tiết cũng như đánh giá các kết quả thu được từ kiểm tra mẫu; hoàn toàn có thể vận dụng một cách hữu ích vào việc lấy mẫu kiểm toán trong hoạt động kiểm toán dự án đầu tư xây dựng.

Với mục tiêu hướng dẫn KTVNN xác định phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu kiểm toán phù hợp trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng; giảm thiểu rủi ro kiểm toán; rút ngắn thời gian kiểm toán, nâng cao chất lượng kiểm toán, đề tài mong muốn chỉ ra cách thức để trong một khoảng thời gian ngắn và năng lực nhân sự có hạn, KTVNN có thể thực hiện thủ tục chọn mẫu kiểm toán một cách khoa học, để thực hiện kiểm toán tại một dự án đầu tư XDCB; từ đó có cơ sở đưa ra kết luận về toàn bộ dự án một cách đầy đủ, bao gồm các khía cạnh, nội dung kiểm toán; làm cơ sở hình thành ý kiến kiến nghị kiểm toán hợp lý, thuyết phục; đạt được các mục tiêu kiểm toán tại Kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán.

Đề tài được kết cấu thành 2 chương trình bày lý luận chung về chọn mẫu kiểm toán, đặc điểm chọn mẫu trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản và thực trạng công tác chọn mẫu trong kiểm toán đầu tư xây dựng của Kiểm toán nhà nước khu vực XII; từ đó đưa ra một số hướng dẫn lấy mẫu trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng và giải pháp nhằm triển khai ứng dụng đề tài vào hoạt động kiểm toán dự án đầu tư xây dựng của KTNN Khu vực XII.

Nhận xét về đề tài, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Chủ tịch Hội đồng nhận định việc triển khai nghiên cứu đề tài có ý nghĩa thực tiễn cao và đề tài đã đạt được một số kết quả nhất định. Đề tài đã xác định rõ mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu; làm rõ một cách khá hệ thống và đẩy đủ những vấn đề lý luận về lấy mẫu, phương pháp chọn mẫu quy mô lấy mẫu nói chung và lấy mẫu trong kiểm toán ĐTXD của KTNN KV XII nói riêng; phân tích làm rõ đặc điểm của dự án ĐTXD và đặc điểm chọn mẫu trong kiểm toán ĐTXD; đánh giá thực trạng công tác lấy mẫu trong kiểm toán dự án ĐTXD của KTNN Khu vực XII thời gian qua; xây dựng được hướng dẫn lấy mẫu trong kiểm toán dự án ĐTXD và kiến nghị một số giải pháp nhằm ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng khuyến nghị ban đề tài chỉnh sửa các lỗi kỹ thuật; bổ sung thêm một số vấn đề như những mặt đã làm được và những mặt tồn tại khi đánh giá thực trạng lấy mẫu kiểm toán dự án ĐTXD, chỉ ra nguyên nhân để làm cơ sở kiến nghị giải pháp; mở rộng phạm vi chọn mẫu ra các KTNN chuyên ngành, khu vực; làm rõ tính đồng nhất trong tổng thể trước sau đó mới áp dụng kỹ thuật nhằm xác định mức trọng yếu...

Đề tài được hội đồng xếp loại Khá.

Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG