ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ VIII và chương trình làm việc năm 2019, chiều ngày 17/6/2019, Hội đồng khoa học đã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Cũng tại cuộc họp này, Hội đồng sẽ tổ chức xét chọn danh mục đề tài nghiên cứu khoa học các cấp để đưa vào nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020 của Kiểm toán nhà nước. Tới dự Hội nghị có TS. Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán nhà nước, PGS.TS. Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước cùng toàn thể thành viên Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ VIII.

Thay mặt cho Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Đình Hòa, Q.Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Khoa học đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động khoa học của KTNN 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, năm 2019 là năm thứ hai triển khai hoạt động của Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ VIII (2018-2020). Với mục tiêu hoạt động khoa học đi trước thúc đẩy hoạt động kiểm toán, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực hoạt động kiểm toán và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động khoa học của KTNN 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Văn phòng Hội đồng khoa học đã tham mưu cho Lãnh đạo KTNN tổ chức thành công 02 hội thảo khoa học cấp Bộ. Hội thảo “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện” với mục đích nhằm làm rõ một số vấn đề về cơ chế kiểm soát quyền lực nói chung, quyền lực và kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng nói riêng, trong đó có vai trò của KTNN; đánh giá thực trạng xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung đánh giá thực trạng ban hành các văn bản dưới luật và thi hành pháp luật về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kiểm toán của KTNN để từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện. Hội thảo “Quản lý thuế và vai trò của Kiểm toán nhà nước” nhằm làm rõ những vấn đề lý luận, thực trạng quản lý thuế và thách thức đối với quản lý nhà nước hiện nay để từ đó kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của KTNN trong hoạt động quản lý thuế.

 

PGS,TS Nguyễn Đình Hòa báo cáo kết quả hoạt động khoa học của KTNN

Năm 2019, Hội đồng khoa học đã tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức triển khai thực hiện 27 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 42 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cụ thể: 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017 được tiếp tục gia hạn nghiệm thu sang năm 2019 (giai đoạn 2), 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018 chuyển tiếp sang 2019 (giai đoạn 2) và 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở chuyển tiếp từ năm 2018 (giai đoạn 2), 14 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 27 đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019 (giai đoạn 1). Trong số 27 đề tài cấp cơ sở của năm 2019 có 19 đề tài được cấp kinh phí, 8 đề tài do đơn vị tự túc kinh phí. Ngoài việc tham gia triển khai công tác nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở, các thành viên Hội đồng khoa học còn tích cực tham gia vào công tác thẩm định cũng như tham gia thành viên các Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của KTNN. Các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng khoa học là cơ sở để các đề tài hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học nói chung và chất lượng của các đề tài nghiên cứu khoa học nói riêng.

Về công tác xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ, Vụ Tổ chức cán bộ đã trình Lãnh đạo KTNN ban hành Công văn số 448/KTNN-TCCB ngày 12/4/2019 về việc hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ các cấp năm 2020 của KTNN. Đến ngày 13/5/2019, Vụ Tổ chức cán bộ đã nhận được đăng ký đề tài năm 2020 với tổng số 51 đề tài trong đó có 23 đề tài cấp Bộ và 28 đề tài cấp cơ sở.

Về công tác thông tin khoa học, trên cơ sở thành tựu công tác khoa học của KTNN trong thời gian qua, nhằm tuyên truyền, phổ biến về hoạt động của KTNN cho các đại biểu quốc hội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã phối hợp với Văn phòng Kiểm toán nhà nước tổ chức in ấn 03 tài liệu để gửi cho các đại biểu Quốc hội bao gồm: Kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường và những vấn đề đặt ra; Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập – Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước; Cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập – Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2019, hoạt động khoa học của KTNN đã có nhiều khởi sắc với điểm nhấn là các Hội thảo được tổ chức thu hút sự quan tâm lớn của dư luận và báo chí đã nâng cao vị thế và uy tín của KTNN. Công tác quản lý, đôn đốc các đề tài được triển khai thực hiện một cách thường xuyên và liên tục nên không xảy ra tình trạng nợ đọng đề tài. Các ban đề tài tích cực triển khai nghiên cứu, nộp sản phẩm đúng hạn. Công tác nghiệm thu các đề tài được thực hiện tương đối tốt. Trong 5 tháng đầu năm 2019, Văn phòng Hội đồng khoa học đã tổ chức nghiệm thu 60% số lượng đề tài cấp cơ sở. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được như trên, Hội đồng khoa học cũng thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những mặt hạn chế cần cải tiến, khắc phục trong thời gian tới.

Trên cơ sở kế hoạch khoa học công nghệ năm 2019 của KTNN và chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, kế hoạch hoạt động khoa học của Hội đồng khoa học 6 tháng cuối năm sẽ tập trung vào một số hoạt động liên quan đến tổ chức và quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự kiến tổ chức Hội thảo “Quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững và vai trò của KTNN”.

Tại Hội nghị, Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã báo cáo về tình hình triển khai công tác xây dựng Kế hoạch khoa học và công nghệ các cấp năm 2020 của KTNN.

Đối với công tác xây dựng định hướng khoa học công nghệ: Vụ Tổ chức can bộ đã chủ động phối hợp với Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán bám sát vào các Kế hoạch, Chiến lược phát triển của ngành nhằm xây dựng định hướng đáp ứng được nhu cầu phát triển của KTNN trong thời gian tới. Về cơ bản công tác xây dựng định hướng khoa học công nghệ 2020 đã đáp ứng đúng tiến độ về thời gian và chất lượng theo yêu cầu của Lãnh đạo KTNN.

Đối với việc đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020 của các đơn vị và cá nhân: Qua rà soát và tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng khoa học và Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, đa số các đề tài đã bám sát vào các định hướng theo công văn số 448/KTNN-TCCB và công văn số 710/KTNN-TCCB, phần lớn các đề tài tập trung vào các nội dung liên quan đến chiến lược phát triển KTNN, cơ sở pháp lý, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán...

 

Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng khoa học trong 6 tháng đầu năm đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong công tác nghiên cứu khoa học như: đề tài còn đi theo lối mòn, chưa có sự đột phá, nhiều lĩnh vực quan trọng chưa được đầu tư nghiên cứu đúng mức. Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các thành viên Hội đồng khoa học tích cực đăng ký đề tài hơn, các đề tài cần có tính ứng dụng hơn và đề nghị Hội đồng tổ chức hội thảo về một số lĩnh vực như môi trường, công nghệ thông tin, các vấn đề về thuế, ứng dụng công nghệ cao...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên đề nghị các thành viên Hội đồng tập trung tham mưu lựa chọn danh mục đề tài, tập trung nghiên cứu các vấn đề, lĩnh vực mới được quan tâm như vấn đề chuyên sâu về lĩnh vực doanh nghiệp, các vấn đề về cải cách hành chính, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, công nghệ thông tin. Đối với các đề tài nghiên cứu khoa học, việc xét duyệt và góp ý đề cương cần chú ý năng lực của ban nghiên cứu đề tài, tiêu chuẩn hóa các chủ nhiệm đề tài, nâng cao chất lượng nghiệm thu đề tài, lưu ý tăng cường hội thảo để thảo luận về đề tài, tiến tới gắn hoạt động khoa học với thi đua, tiêu chuẩn quy hoạch. Cùng với hoạt động thường niên như Hội thảo khoa học, tổ chức nghiên cứu và nghiệm thu đề tài, GS,TS Đoàn Xuân Tiên đề nghị kiện toàn Hội đồng khoa học theo hướng bổ sung thêm nhân sự ở các lĩnh vực mới như công nghệ thông tin...

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG