ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV”

Ngày 13/8/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV” do ThS. Phạm Thế Phong và KS. Hoàng Đức Việt làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV” được kết cấu thành 2 chương với các nội dung: Cơ sở lý luận và các văn bản pháp lý về quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và BT; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BT qua công tác kiểm toán của KTNN chuyên ngành IV.

Trong những năm qua, KTNN chuyên ngành IV đã thực hiện kiểm toán các dự án hạ tầng giao thông vận tải theo hình thức hợp đồng BOT, BT và phát hiện nhiều vấn đề hạn chế trong công tác quản lý và thực hiện theo hình thức này tại các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải như thiếu chặt chẽ, chưa toàn diện, lãng phí, thất thoát vốn, hiệu quả đầu tư thấp…. Do vậy, việc lựa chọn đề tài này nhằm giải quyết những tồn tại nêu trên, giúp cho việc kiểm toán các dự án BT, BOTcủa KTNN ngày càng hiệu quả.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích đối với Ban đề tài về nội dung nhằm giúp Ban đề tài hoàn thiện, nâng cao chất lượng đề tài.

Kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa đề nghị: Ban đề tài tiếp thu tối đa ý kiến thành viên trong Hội đồng về nội dung, hình thức nhằm đảm bảo tính gắn kết, thống nhất, logic và cân đối giữa các nội dung; bên cạnh đó cần làm rõ về mặt lý luận chất lượng công tác quản lý BT, BOT là gì, tiêu chí đo lường và các nhân tố ảnh hưởng; phần đánh giá thực trạng công tác quản lý BT, BOT cần bổ sung và tường minh về thực trạng công tác triển khai và vận hành dự án BT, BOT. Các giải pháp kiến nghị cần đảm bảo tính nhất quán, gắn kết và logic với phần lý luận và phần thực trạng. Đề tài đảm bảo nội dung, hình thức của đề tài cơ sở.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại Khá./.

                                                                                                     Tùng Lâm

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG