ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán”

Ngày 13/8/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán” do Ths. Trần Quỳnh Trang và Ths. Đoàn Ánh Tuyết làm đồng chủ nhiệm; PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán” được kết cấu thành 2 chương: Chương 1 Tổng quan về kiểm soát chất lượng kiểm toán và ứng dụng CNTT trong công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán; Chương 2 Giải pháp ứng dụng CNTT trong công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán.

Báo cáo tại Hội đồng nghiệm thu, Ths. Trần Quỳnh Trang cho biết:  Những năm qua, Lãnh đạo KTNN đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán trong đó bao gồm việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của KTNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của KTNN và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán” là hết sức cần thiết và quan trọng.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích đối với Ban đề tài về nội dung cũng như hình thức thể hiện để đề tài khi hoàn thiện đảm bảo nội dung và chất lượng theo mục tiêu đề ra.

Kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa đề nghị Ban đề tài cần tiếp thu tối đa ý kiến của các kiến thành viên trong Hội đồng, như: chỉnh sửa lỗi chính tả, cách trình bày, đánh số các chương mục, đề tài cần viết cô đọng và sát với tên đề tài; rà soát, lược bỏ một số tiểu mục có nội dung không sát với mục tiêu, đối tượng nghiên cứu; bổ sung phần lý luận ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán; các giải pháp đưa ra cần cụ thể và bám sát vào phần đánh giá thực trạng và phần cơ sở lý luận để đảm bảo tính logic. Bên cạnh đó, Ban đề tài cần bổ sung nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và kinh nghiệm của các công ty kiểm toán Big Four.                    

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại Khá.

                                                                                                     Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG