ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở: Hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương

Ngày 03/9/2019, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương” do Ths. Lê Thị Thùy Ngoan và Ths. Đỗ Thị Xuân Liễu làm đồng chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Đình Hòa – Q. Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương” được kết cấu thành 2 chương: Tổng quan về thuế Giá trị gia tăng và kiểm toán hoàn thuế Giá trị gia tăng; Giải pháp hoàn thiện tổ chức kiểm toán hoàn thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương.

 

Trong những năm qua việc kiểm kiểm toán hoàn thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thể hiện được tính minh bạch của chính sách thuế gián thu. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện kiểm toán trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều bất cập. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài sẽ góp phần phân tích những hạn chế và yếu kém của cơ quan Thuế trong hoàn thuế và nhận dạng các hình thức gian lận thuế qua hoàn thuế GTGT giúp cho việc kiểm toán của KTNN ngày càng được hiệu quả, cũng như góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích đối với Ban đề tài về nội dung, hình thức trình bày, kết cấu các chương, mục…, nhằm giúp Ban đề tài tiếp thu, hoàn thiện để nâng cao chất lượng của đề tài.

 

Trong những năm qua việc kiểm kiểm toán hoàn thuế Giá trị gia tăng trong kiểm toán ngân sách địa phương của KTNN đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thể hiện được tính minh bạch của chính sách thuế gián thu. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện kiểm toán trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều bất cập. Do vậy, việc nghiên cứu đề tài sẽ góp phần phân tích những hạn chế và yếu kém của cơ quan Thuế trong hoàn thuế và nhận dạng các hình thức gian lận thuế qua hoàn thuế GTGT giúp cho việc kiểm toán của KTNN ngày càng được hiệu quả, cũng như góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích đối với Ban đề tài về nội dung, hình thức trình bày, kết cấu các chương, mục…, nhằm giúp Ban đề tài tiếp thu, hoàn thiện để nâng cao chất lượng của đề tài.

 

Kết luận buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Đình Hòa nhấn mạnh: Đề tài bước đầu đã xác định được mục tiêu, nội dung, đối tượng, pham vi, phương pháp nghiên cứu. Đề tài đã phân tích được hệ thống lý luận về thuế GTGT và kiểm toán hoàn thuế GTGT từ khái niệm, quy định về thuế và hoàn thuế GTGT đến nội dung kiểm toán hoàn thuế GTGT trong kiểm toán ngân sách địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt ưu điểm, đề tài vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: cần phải kết cấu lại các chương cho cân đối về dung lượng; phần lý luận về thuế GTGT nên viết cô đọng, súc tích hơn, cần phân tích đánh giá sâu hơn ở phần thực trạng, bổ sung phạm vi nghiên cứu, thời gian thực hiện kiểm toán về hoàn thuế GTGT trước và sau năm 2018 để tăng tính thuyết phục của đề tài.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại Khá.

                                                                                                     Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG