ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Tổ chức kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản”

Chiều ngày 06/12/2019, tại trụ sở 116 Nguyễn Chánh, Hà Nội, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Tổ chức kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản” do TS. Hoàng Văn Lương và TS. Lê Hoài Nam làm đồng chủ nhiệm. GS.TS  Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Đề tài.

Theo Ban chủ nhiệm Đề tài, trong 5 năm gần đây, KTNN đã thực hiện nhiều hoạt động kiểm toán liên quan đến việc quản lý, khai thác khoáng sản, trong đó tập trung vào: Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí của các đơn vị quản lý nhà nước về khoáng sản; kiểm toán báo cáo tài chính của các DNNN, tổng công ty, tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản; kiểm toán các chuyên đề, dự án liên quan đến quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn cả nước. Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã phát hiện một số sai phạm trong công tác quản lý khoáng sản, đặc biệt là công tác cấp phép, quản lý giấy phép khai thác khoáng sản của nhiều địa phương còn thiếu chặt chẽ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thất thu cho NSNN.

 
Tuy nhiên, hoạt động kiểm toán liên quan đến việc quản lý, khai thác khoáng sản trong thời gian qua còn một số hạn chế như: mới chủ yếu thực hiện  các cuộc kiểm toán đơn lẻ hoặc chuyên đề có phạm vi hẹp, thiếu tính bao quát và toàn diện trong cả nội dung và phạm vi kiểm toán; chưa có văn bản hướng dẫn kiểm toán đối với kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản; chưa tập trung đánh giá cơ chế, quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý, khai thác khoáng sản. Vì vậy,  yêu cầu đối với KTNN là cần nâng cao hiệu quả tổ chức công tác kiểm toán trong lĩnh vực khoáng sản, đặc biệt là kiểm toán việc quản lý, khai thác khoáng sản.

 

Đề tài được kết cấu gồm 2 chương: Chương 1 - Thực trạng tổ chức thực hiện kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản của KTNN; Chương 2 - Hoàn thiện tổ chức kiểm toán việc quản lý, khai thác khoáng sản của KTNN.

 
Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đánh giá Đề tài có tính chất mới về lý luận kiểm toán theo chiều sâu và thực tiễn của KTNN; trình bày khá rõ về khái niệm tổ chức hoạt động kiểm toán, đặc điểm quản lý, khai thác khoáng sản. Các nghiên cứu bám sát nội dung Đề tài, đạt được những yêu cầu chính về hoàn thiện việc tổ chức cuộc kiểm toán quản lý và khai thác khoáng sản của KTNN. Hội đồng khoa học cũng đóng góp nhiều ý kiến hữu ích đối với Ban đề tài như: hoàn thiện thêm các nội dung về tổ chức bộ máy kiểm toán, tổ chức công việc kiểm toán, phạm vi hoạt động của KTNN; tập trung phân tích rõ hơn về thực trạng tổ chức kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản của KTNN; phân tích kinh nghiệm kiểm toán quốc tế; các giải pháp cần mở rộng hơn và bám sát với thực tiễn của KTNN.
 

 

Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên kết luận tại buổi nghiệm thu đề tài

 

Kết luận buổi nghiệm thu, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên đánh giá: Đây là đề tài cần thiết đối với hoạt động kiểm toán của KTNN. Kết quả nghiên cứu đánh giá được thực trạng tổ chức kiểm toán quản lý, khai thác khoáng sản, phân tích hạn chế, nguyên nhân và đề ra một số giải pháp mang tính định hướng nhằm hoàn thiện việc tổ chức kiểm toán khai thác khoáng sản tại các đơn vị. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao Đề tài. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị Ban đề tài tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên trong Hội đồng nhằm nâng cao chất lượng của Đề tài và đưa vào ứng dụng trong thực tiễn kiểm toán. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại Khá.

Lâm Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG