ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Giải pháp tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng công trình trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng của Kiểm toán nhà nước”

Thực hiện Quyết định số 1852/QĐ-KTNN ngày 22/11/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ,  chiều ngày 12 tháng 12 năm 2019, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Giải pháp tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng công trình trong kiểm toán dự án đầu tư xây dựng của Kiểm toán nhà nước” do ThS. Nguyễn Anh Vân và ThS. Ngô Thanh An (KTNN Khu vực II) làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do GS.TS Đoàn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước làm Chủ tịch.

Hàng năm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, của doanh nghiệp, của người dân dành cho xây dựng rất lớn, chiếm từ 25 - 30% GDP. Chất lượng công trình xây dựng là vấn đề cần được hết sức quan tâm vì không những có liên quan trực tiếp đến an toàn sinh mạng, an toàn cộng đồng, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng công trình mà còn là yếu tố quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong thời gian qua công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, bên cạnh những công trình đạt chất lượng, cũng còn không ít các công trình có chất lượng kém, không đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đầu tư. Do vậy việc đánh giá chất lượng công trình qua hoạt động kiểm toán của KTNN là rất cần thiết nhằm nhằm cung cấp cho Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan nhà nước sự đánh giá, bày tỏ ý kiến về thực trạng hệ thống pháp luật, quy trình kiểm soát chất lượng của Chính phủ, các cấp các ngành, về tình hình thực tế chất lượng các công trình, là căn cứ tin cậy để đề ra những chính sách của Nhà nước và các bên có liên quan. Thực tiễn cho thấy Quy trình kiểm toán dự án đầu tư chưa quy định cụ thể cách thức tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng công trình trong 01 cuộc kiểm toán dự án đầu tư. Các nội dung kiểm toán đánh giá chất lượng công trình còn khá sơ sài, các tiêu chí đánh giá chất lượng công trình chưa rõ ràng, chưa đầy đủ. Thông qua việc nghiên cứu đề tài Ban chủ nhiệm mong muốn hoàn thiện, bổ sung các tiêu chí đánh giá về chất lượng công trình và phương án tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng công trình nhằm phục vụ tốt hơn công tác kiểm toán dự án đầu tư.

 

Theo Quy trình kiểm toán dự án đầu tư thì công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình là một khâu của công tác kiểm toán tuân thủ trong các cuộc kiểm toán dự án đầu tư. Nội dung kiểm toán đối với công tác quản lý chất lượng công trình được quy định tại Điểm 1.3, Điều 18, Quy trình số 02/2017/QĐ-KTNN bao gồm các nội dung chính sau: Kiểm tra đánh giá chất lượng công tác khảo sát; kiểm tra đánh giá chất lượng công tác thiết kế; kiểm tra đánh giá chất lượng công tác thi công xây dựng công trình; kiểm tra hiện trường và kết quả đánh giá của các cơ quan chuyên môn. Nhiệm vụ của KTNN trong công tác này bao gồm: Đánh giá một cách khách quan hiệu năng, hiệu lực của bộ máy quản lý và mức độ các mục tiêu hoạt động đạt được; xác định những phạm vi trong hệ thống quản lý và kiểm soát cần phải cải tiến trong quản lý chất lượng công trình; Đánh giá những tồn tại và sai sót trong quá trình thực hiện quản lý chất lượng công trình mà các nhà quản lý cần chú ý; đưa ra những cảnh báo về những rủi ro đơn vị có thể gặp trong tương lai; Đánh giá chất lượng và yêu cầu của các yếu tố đầu vào, quá trình thực hiện và các kết quả đầu ra; trên cơ sở đó thúc đẩy, nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực các nguồn lực kinh tế của nhà nước trong đầu tư công.

 

Sau khi phân tích thực trạng đánh giá chất lượng công trình của KTNN trong kiểm toán đầu tư xây dựng, Ban đề tài đã đưa ra định hướng và giải pháp tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng công trình xây dựng. Theo đó, mục tiêu chung trong kiểm toán đánh giá chất lượng công trình cần hướng tới là: (1) Đánh giá một cách khách quan hiệu năng, hiệu lực của bộ máy quản lý và mức độ các mục tiêu hoạt động đạt được; xác định những phạm vi trong hệ thống quản lý và kiểm soát cần phải cải tiến trong quản lý chất lượng công trình; (2) Đánh giá những tồn tại và sai sót trong quá trình thực hiện quản lý chất lượng công trình mà các nhà quản lý cần chú ý; đưa ra những cảnh báo về những rủi ro đơn vị có thể gặp trong tương lai; (3) Đánh giá chất lượng và yêu cầu của các yếu tố đầu vào, quá trình thực hiện và các kết quả đầu ra; trên cơ sở đó thúc đẩy, nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả, hiệu lực các nguồn lực kinh tế của nhà nước trong đầu tư công; (4) Tạo sự an tâm và tin tưởng của xã hội, của công chúng đối với các hoạt động trong đầu tư xây dựng thông qua việc nâng cao trách nhiệm giải trình của những người có trách nhiệm; (5) Giúp cho nhà quản lý có cơ hội hiểu biết sâu sắc hơn về những vấn đề mới nảy sinh trong hoạt động quản lý chất lượng công trình; (6) Nâng cao ý thức tự giác của các đơn vị trong quản lý và thực hiện quy trình quản lý chất lượng công trình.

 
Các giải pháp được Ban đề tài đề xuất bao gồm: nâng cao nhận thức về kiểm toán đánh giá chất lượng công trình; hoàn thiện nội dung/ quy trình/ phương pháp và kỹ thuật kiểm toán đánh giá chất lượng công trình; tổ chức kiểm toán đánh giá chất lượng công trình xây dựng (từ văn bản hướng dẫn đến bố trí tổ đoàn, đào tạo bồi dưỡng) đã được trình bảy cụ thể chi tiết trong đề tài. Để làm được điều đó, đòi hỏi phải đảm bảo được các điều kiện về nhân lực (số lượng và trình độ) và trang thiết bị kỹ thuật, khung pháp lý đầy đủ.
 
 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đây là đề tài khoa học có ý nghĩa thực tiễn cao, phục vụ sát sao cho công tác kiểm toán. Bởi lâu nay đánh giá chất lượng công trình là mảng công việc chưa thực sự được đầu tư đầy đủ do đây là vấn đề khó, đòi hỏi kỹ thuật cao và trang thiết bị phức tạp. Đây cũng là lĩnh vực có rủi ro kiểm toán cao, đòi hỏi năng lực đội ngũ và máy móc hỗ trợ tương xứng. Do đó Hội đồng mong muốn Ban đề tài xác định được mục tiêu, nội dung và phương pháp kiểm toán trong đó ưu tiên phương pháp chuyên gia để nghiên cứu ra sản phẩm cuối cùng là hướng dẫn kiểm toán đánh giá chất lượng công trình, đáp ứng kỳ vọng mà lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đã đặt hàng.

Đề tài được Hội đồng xếp loại Khá.

Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG