ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Hoạt động khoa học của Kiểm toán nhà nước năm 2019: Nhiều đề tài được ứng dụng trong thực tiễn kiểm toán

Với mục tiêu hoạt động là hoạt động khoa học đi trước thúc đẩy hoạt động kiểm toán, đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với hoạt động kiểm toán, hoạt động khoa học của Kiểm toán nhà nước năm 2019 của Kiểm toán nhà nước đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần không nhỏ vào kết quả công tác của toàn ngành trong năm 2020.

Chiều 20/12/2019 Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức cuộc họp thường kỳ nhằm tổng kết hoạt động khoa học của toàn ngành trong năm 2019 cũng như xác định phương hướng, nhiệm vụ khoa học trong năm 2020 do GS.TS Đoàn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước chủ trì. Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2019, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tham mưu cho Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và tổ chức thành công 03 hội thảo khoa học cấp Bộ theo kế hoạch bao gồm “Cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước góp phần phòng, chống tham nhũng - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện”; “Quản lý thuế và vai trò của Kiểm toán nhà nước”; “Quản lý rác thải, nước thải vì sự phát triển bền vững và vai trò của Kiểm toán nhà nước”. Ngoài ra, trong năm 2019, Kiểm toán nhà nước cũng đã tổ chức thành công các Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các bệnh viện công lập – Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”, Hội thảo “Cơ chế tự chủ đối với các Trường Đại học công lập – Vấn đề đặt ra và vai trò của Kiểm toán nhà nước”. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức thành công Hội thảo “Kiểm toán nhà nước trong tiến trình phát triển đất nước”. Nội dung và kết quả các hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của các cơ quan thông tấn báo chí cũng như đông đảo người dân, ghi dấu ấn mạnh mẽ về kết quả hoạt động cũng như vai trò của Kiểm toán nhà nước trong kiểm tra, giám sát tài chính công, tài sản công. 

Về các đề tài nghiên cứu khoa học, trong năm 2019, Hội đồng Khoa học đã tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức triển khai thực hiện 28 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 42 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Chất lượng kết quả nghiên cứu của các đề tài đã từng bước được nâng cao góp phần tăng cường việc ứng dụng vào thực tiễn. Trong năm 2019, triển khai Công điện số 1263/CĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thúc đẩy công tác học tập, đào tạo, bồi dưỡng và chủ động nghiên cứu khoa học, một số Ban chủ nhiệm đề tài đã tích cực đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và đã hoàn thành kết quả nghiên cứu các đề tài trước thời hạn và Văn phòng Hội đồng khoa học đã tổ chức nghiệm thu được 7/27 đề tài cấp cơ sở năm 2019, ghi nhận sự tích cực và có tinh thần nghiên cứu khoa học của các ban chủ nhiệm đề tài.

Bên cạnh đó, trên cơ sở các nhiệm vụ đăng ký của đơn vị và cá nhân, Thường trực Hội đồng khoa học, Hội đồng khoa học và các Hội đồng tư vấn tuyển chọn đã cho ý kiến về danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp cơ sở để lựa chọn đưa vào Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2020 của Kiểm toán nhà nước, kết quả đã xét chọn được 16 nhiệm vụ cấp Bộ và 24 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở để đưa vào Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2020.

TS. Lê Đình Thăng- Ủy viên Hội đồng khoa học KTNN phát biểu tại Hội nghị

Ngoài ra, trong năm 2019, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Hội đồng khoa học đã trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký Công văn gửi Bộ Khoa học và công nghệ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Nhà nước với chủ đề “Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật để hệ thống công cụ kiểm toán, thanh tra, kiểm tra là công cụ hữu hiệu của Đảng và Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Trên cơ sở thành tựu công tác khoa học của Kiểm toán nhà nước trong thời gian qua, nhằm tuyên truyền, phổ biến về hoạt động của Kiểm toán nhà nước cho các đại biểu quốc hội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán đã phối hợp với Văn phòng Kiểm toán nhà nước tổ chức in ấn các tài liệu gửi cho các đại biểu Quốc hội.

Đối với công tác ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài trong thời gian qua luôn được lãnh đạo Kiểm toán nhà nước quan tâm ngay từ khâu định hướng, xét chọn các nhiệm vụ nghiên cứu (có tính thực tiễn, có khả năng ứng dụng và sản phẩm nghiên cứu cụ thể, rõ ràng) đến khâu đánh giá, nghiệm thu đề tài (hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài bao gồm Bản kiến nghị ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài). Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của các đề tài cũng được các ban chủ nhiệm đề tài chủ động ứng dụng vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ như: Xây dựng phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán; xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm toán; và ứng dụng vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước. Trong năm 2019, qua theo dõi và quản lý kết quả ứng dụng của các đề tài cho thấy: Các đề tài nghiên cứu đã được ứng dụng xây dựng thành các hướng dẫn, đề cương kiểm toán, các tài liệu đào tạo bồi dưỡng phục vụ rộng rãi trong toàn ngành.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội đồng khoa học cũng đã mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân và hướng khắc phục trong năm 2020.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch khoa học công nghệ 5 năm 2016-2020 của Kiểm toán nhà nước, trên cơ sở định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2020 đã được xây dựng, Kiểm toán nhà nước xác định nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nghiên cứu khoa học năm 2020 là các nhiệm vụ nghiên cứu làm cơ sở, căn cứ và điều kiện cho việc xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2035, trong đó cần xác định giá trị cốt lõi để phát triển Kiểm toán nhà nước với bối cảnh, tình hình thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của các cơ quan Kiểm toán tối cao trên thế giới.

TS. Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Để thực hiện được các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020 và từng bước khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong hoạt động khoa học công nghệ của Kiểm toán nhà nước, Thường trực Hội đồng khoa học đề xuất một số giải pháp cơ bản như: Thứ nhất, tăng cường việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào hoạt động thực tiễn, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để theo dõi việc ứng dụng kết quả nghiên cứu tại các đơn vị của Kiểm toán nhà nước. Cần xây dựng cơ chế, quy định bắt buộc các đơn vị phải ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài vào thực tiễn hoạt động kiểm toán và báo cáo kết quả ứng dụng. Thứ hai, nâng cao chất lượng công tác đánh giá, nghiệm thu đề tài: Thành viên hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài sẽ được xem xét để mời cả các chuyên gia trong và ngoài ngành. Khi tổ chức đánh giá, nghiệm thu của các đề tài, cần đề nghị Hội đồng nghiệm thu đánh giá về mức độ sao chép từ các nghiên cứu đã được triển khai để yêu cầu khắc phục, qua đó nâng cao chất lượng nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu. Thứ ba, hàng năm, khi gửi yêu cầu đề xuất đăng ký các nhiệm vụ khoa học của năm sau, ngoài việc chủ động đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, yêu cầu thành viên Hội đồng khoa học và các đơn vị đề xuất các chủ đề hội thảo để tổ chức triển khai trong năm tiếp theo, qua đó nâng cao vai trò của các thành viên Hội đồng khoa học, các đơn vị trong công tác tham mưu, tư vấn các chủ đề hội thảo, giúp cho các chủ đề thiết thực, gắn với thực tiễn và nhu cầu của các đơn vị trực tiếp ứng dụng kết quả hội thảo. Thứ tư, ngoài số kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ được cấp hàng năm, xét nhu cầu và tính cấp thiết, thường trực Hội đồng khoa học phối hợp với Văn phòng Kiểm toán nhà nước đề xuất các phương án bổ sung kinh phí từ kinh phí 5% của Kiểm toán nhà nước trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định để bổ sung cho hoạt động khoa học nhằm hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khoa học khác của ngành. Thứ năm, đổi mới công tác quản lý khoa học và hoạt động thông tin khoa học để góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của các đề tài vào thực tiễn hoạt động. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, quản lý và theo dõi tiến độ nghiên cứu. Việc bố trí lịch nghiệm thu các đề tài cần cân đối, sắp xếp rải đều trong năm tránh tình trạng dồn vào thời điểm cuối năm.

Ghi nhận về những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước thời gian qua, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc cho rằng, hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian qua đã có nhiều điểm nổi bật, với nhiều phản hồi tích cực từ các chuyên gia, đại biểu Quốc hội và người dân. Để hoạt động nghiên cứu khoa học của Kiểm toán nhà nước đi vào thực chất, Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị Hội đồng khoa học cần quản lý tốt, lựa chọn được đề tài có tính thời sự, có chất lượng; đặc biệt quan tâm tới các đề tài mới, đi vào chuyên sâu, chuyên nghiệp, hiệu quả và sát thực với yêu cầu của Ngành trong bối cảnh mới.

Trước đó, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã công bố quyết định về việc bổ sung nhân sự và thay đổi chức danh Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước. Theo đó, bổ sung 03 đồng chí vào Hội đồng khoa học bao gồm: TS. Nguyễn Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ThS. Phạm Thị Thu Hà - Giám đốc Trung tâm Tin học và ThS. Lê Minh Nam - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán. Đồng thời, thay đổi chức danh Hội đồng khoa học của ThS. Lê Minh Nam, giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước.

Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG