ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán Quỹ Đầu tư phát triển do Kiểm toán nhà nước Khu vực I thực hiện”

Chiều 06 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán Quỹ Đầu tư phát triển do Kiểm toán nhà nước Khu vực I thực hiện” do ThS Vũ Thị Bắc và ThS Đoàn Thanh Nhàn, Kiểm toán nhà nước Khu vực I làm đồng chủ nhiệm. ThS Lê Minh Nam, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Quỹ Đầu tư phát triển địa phương là tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương, hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Địa phương thành lập Quỹ đầu tư phát triển nhằm huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; đầu tư trực tiếp vào các dự án, cho vay đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng. Trước những yêu cầu của xã hội, Quốc hội và Chính phủ, việc thúc đẩy công tác kiểm toán đối với Quỹ đầu tư phát triển là rất cần thiết, nhằm nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của Quỹ, phát hiện các vấn đề tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Quỹ để đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời. Căn cứ những vấn đề tồn tại và từ yêu cầu thực tế, việc hoàn thiện công tác kiểm toán Quỹ đầu tư phát triển là một trong những vấn đề cấp thiết.

 

Đại diện ban đề tài trình bày tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu khoa học 
 
 

Thông qua việc nghiên cứu công tác kiểm toán Quỹ đầu tư phát triển, trong đó tập trung làm rõ một số vấn đề về nội dung, phương pháp và các bước công việc kiểm toán Quỹ đầu tư phát triển do KTNN thực hiện, Đề tài khái quát hóa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác kiểm toán Quỹ đầu tư phát triển; phân tích thực trạng công tác kiểm toán Quỹ đầu tư phát triển do KTNN khu vực I; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán Quỹ đầu tư phát triển do KTNN khu vực I thực hiện, góp phần minh bạch hóa, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị quản lý Quỹ, nhằm sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực chung của các địa phương.

 
 

Sau khi phân tích tổng quan về Quỹ đầu tư phát triển do Kiểm toán nhà nước khu vực I thực hiện, Ban đề tài đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm toán Quỹ đầu tư phát triển do Kiểm toán nhà nước khu vực I thực hiện. Việc hoàn thiện công tác kiểm toán Quỹ ĐTPT của KTNN khu vực I là tất yếu khách quan song phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản: Thứ nhất, hoàn thiện công tác kiểm toán Quỹ ĐTPT phải xây dựng được lộ trình phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi để áp dụng và nâng cao chất lượng kiểm toán, và có thể đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng đối với toàn ngành. Thứ hai, hoàn thiện tổ chức kiểm toán Quỹ ĐTPT phải bao quát được các nội dung cơ bản là hoàn thiện Quy trình kiểm toán, Đề cương kiểm toán, loại hình kiểm toán, cách thức kiểm toán để đảm bảo việc kiểm toán đạt chất lượng, hiệu quả. Thứ ba, hoàn thiện công tác kiểm toán Quỹ ĐTPT phải chỉ rõ các khâu, các công việc cụ thể cần hoàn thiện và đưa ra được giải pháp cũng như các điều kiện để thực hiện giải pháp. Thứ tư, hoàn thiện công tác kiểm toán Quỹ ĐTPT phải đáp ứng yêu cầu thuận lợi cho việc triển khai hoạt động kiểm toán và kiểm tra, soát xét chất lượng kiểm toán.

 

Theo đó, đề tài đề xuất hai nội dung chính cần hoàn thiện khi kiểm toán Quỹ Đầu tư phát triển địa phương là hoàn thiện đối tượng, mục tiêu, nội dung và căn cứ kiểm toán kiểm toán các Quỹ Đầu tư Phát triển và hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán các Quỹ Đầu tư Phát triển. Trong đó, Ban đề tài đặc biệt lưu ý đến điều kiện và lộ trình thực hiện đối với các giải pháp hoàn thiện.

 

Nhận xét về đề tài, bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, Hội đồng đề nghị ban đề tài tiếp thu có chọn lọc các ý kiến của các thành viên hội đồng; rà soát, lược bỏ một số nội dung không liên quan trực tiếp đến nội dung nghiên cứu, bổ sung lý luận về chất lượng kiểm toán, chất lượng kiểm toán Quỹ Đầu tư phát triển; đề nghị ban đề tài nên tập trung vào phương thức tổ chức kiểm toán, tập trung vào một số giải pháp chủ yếu và cố gắng bổ sung kinh nghiệm thực tiễn trong ngành trong phạm vi cho phép.

 

Đề tài được xếp loại Khá.

 

Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG