ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Tổ chức kiểm toán chuyên đề quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2018-2020 tại Bộ Y tế của KTNN Chuyên ngành III”

Ngày 27/4/2020, tại Trường ĐT&BD nghiệp vụ kiểm toán(Trường), Hội đồng khoa Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Tổ chức kiểm toán chuyên đề quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2018-2020 tại Bộ Y tế của KTNN Chuyên ngành III” . Đề tài do ThS. Chu Tùng Lâm  và ThS. Nguyễn Hữu Giáp làm đồng chủ nhiệm; ThS. Lê Minh Nam, Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Trong những năm gần đây, nguồn vốn ODA đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.  Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của quan hệ hợp tác phát triển và việc sử dụng nguồn vốn ODA hiệu quả, đúng mục đích thì việc kiểm toán việc sử dụng nguồn vốn này lại càng quan trọng. Việc nghiên nghiên cứu Đề tài này có ý nghĩa lý luận cũng như thực tiễn đối với hoạt động của KTNN hiện nay nhằm đánh giá  việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA tại Bộ Y tế, qua đây tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ về quản lý sử dụng nguồn vốn ODA trong lĩnh vực Y tế giai đoạn tiếp theo được hiệu quả.

 

Đề tài được kết cấu thành 2 chương, Chương 1: Tổng quan về kiểm toán chuyên đề quản lý, sử dụng nguồn vốn tại Bộ Y tế; Chương 2: Một số giải pháp tổ chức kiểm toán chuyên đề, quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2018-2020 tại Bộ Y tế của KTNN Chuyên ngành III.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến hữu ích về nội dung và hình thức vào đề tài như: Tên đề tài, kết cấu, dung lượng và các giải pháp nêu ra trong đề tài. Qua đây giúp Ban đề tài có cái nhìn khái quát hơn về vấn đề nghiên cứu, những tồn tại, hạn chế còn chưa được phân tích, đánh giá cụ thể, thấu đáo.

 

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, ThS. Lê Minh Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài đánh giá cao nỗ lực của Ban đề tài đã tập trung nghiên cứu và hoàn thành đề tài đúng tiến độ. Tuy nhiên, đề tài vẫn còn một số hạn chế như bố cục đề tài chưa được logic giữa các chương; phân tích thực trạng chưa sâu; một số giải pháp đưa ra còn chung chung…Chủ tịch Hội đồng đề nghị Ban đề tài tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên trong Hội đồng để hoàn thiện đề tài theo yêu cầu và kế hoạch đã đề ra.

Đề tài đủ điều kiện được Hội đồng nghiệm thu.

 

 Tùng Lâm

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG