ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Một số giải pháp tránh trùng lặp, chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về thuế đối với doanh nghiệp”

Ngày 6/5/2020, tại Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Một số giải pháp tránh trùng lặp, chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thuế đối với doanh nghiệp” do ThS Nguyễn Chí Tuyên, ThS Mai Thị Hà làm đồng chủ nhiệm.  ThS Lê Minh Nam, Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.  

Qua thực tiễn tình hình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp cho thấy: Hoạt động thanh tra, kiểm toán nói chung và hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành nói riêng vẫn tồn tại những hạn chế, như: sự trùng lặp, chồng chéo giữa cơ quan thanh tra và kiểm toán; sự phối hợp giữa các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra chưa chặt chẽ; thời gian thanh tra, kiểm tra kéo dài; nội dung tranh tra, kiểm  tra chưa rõ ràng, gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như uy tín, hình ảnh của các cơ quan thanh kiểm tra. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp tránh trùng lặp, chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về thuế đối với doanh nghiệp” vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện nay.

 

Đề tài được kết cấu thành 2 chương: Chương 1: Tổng quan về công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thuế đối với doanh nghiệp; Chương 2: Một số giải pháp tránh trùng lặp, chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về thuế đơi với daonh nghiệp.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp ý kiến về nội dung, kết cấu, cơ sở lý luận để Ban đề tài tiếp thu chỉnh sửa góp phần nâng cao chất lượng  đề  tài, để sau khi hoàn thiện triển khai vào công tác thanh tra, kiểm toán thuế đối với doanh nghiệp được hiệu quả.

Kết luận tại buổi nghiệm thu, ThS Lê Minh Nam – Chủ tịch Hội đồng  ghi nhận sự nỗ lực của Ban đề tài đã tập trung nghiên cứu theo đúng tiến độ đề ra, tuy nhiên để đề tài đạt chất lượng tốt hơn, Ban đề tài cần tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên trong Hội đồng; kết cấu lại đề tài cho phù hợp giữa các phần; phạm vi nghiên cứu của đề tài cần viết ngắn gọn, súc tích sát thực với việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về thuế đối với doanh nghiệp; phần thực trạng cần làm rõ nguyên nhân chồng chéo, trùng lặp theo mục tiêu của đề tài đã đề ra.

Đề tài đã được Hội đồng thông qua và xếp loại Khá.

 
Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG