ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng phương pháp, kỹ năng phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp do Kiểm toán nhà nước thực hiện”

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-KTNN ngày 24/4/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2019, thực hiện Quyết định số 20/QĐ-TrĐT ngày 09/3/2020 của Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, chiều 07/5/2020 Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2019 “Xây dựng phương pháp, kỹ năng phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp do Kiểm toán nhà nước thực hiện” do CN. Vũ Phi Long và CN. Nguyễn Thị Thanh Hòa, Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành VI làm đồng chủ nhiệm. ThS Lê Minh Nam, Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Theo Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13, nội dung kiểm toán tài chính là việc kiểm toán để đánh giá, xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các thông tin tài chính và báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán, trong đó báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận cấu thành của báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Sự biến động của dòng tiền được ví như huyết mạch của doanh nghiệp, vì vậy, việc nắm bắt các thông tin về tình hình biến động của dòng tiền tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước là rất quan trọng đối với bản thân doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như các nhà đầu tư, trên cơ sở sự biến động của dòng tiền, người đọc có thể nhận biết được một phần tình hình tài chính của doanh nghiệp, khả năng tạo tiền từ các hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay Kiểm toán nhà nước mới thực hiện kiểm toán và xác nhận các thông tin được trình bày trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và sử dụng một số thông tin trong  thuyết minh báo cáo tài chính trong quá trình kiểm toán. Các thông tin được trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ chưa được quan tâm và sử dụng đầy đủ, đồng thời Kiểm toán nhà nước cũng chưa ban hành các hướng dẫn chi tiết trong việc kiểm toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ để kiểm toán viên có thể tham khảo thực hiện.

 

Đề tài “Xây dựng phương pháp, kỹ năng phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp do Kiểm toán nhà nước thực hiện” do đó được thực hiện nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về báo cáo lưu chuyển tiền tệ và phân tích, kiểm toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ; phân tích thực trạng phân tích thông tin báo cáo lưu chuyển tiền tệ phục vụ hoạt động kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp của Kiểm toán nhà nước từ đó đề xuất các giải pháp xây dựng phương pháp, kỹ năng phân tích thông tin báo cáo lưu chuyển tiền tệ phục vụ hoạt động kiểm toán lĩnh vực doanh nghiệp của Kiểm toán nhà nước.

 

Sau khi trình bày lý luận chung về báo cáo lưu chuyển tiền tệ và kiểm toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, Ban đề tài đã đề xuất một số giải pháp xây dựng phương pháp, kỹ năng phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong báo cáo tài chính doanh nghiệp. Theo đó, ban đề tài đề xuất các giải pháp cũng như kiến nghị về xây dựng kế hoạch kiểm toán, giải pháp và kiến nghị về nhân sự và giải pháp về chuyên môn. Về chuyên môn, ban đề tài đề xuất phân tích biến động tổng thể dòng tiền của doanh nghiệp, phân tích biến động của lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, phân tích biến động lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư, phân tích biến động lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính và phân tích biến động của tiền và tương đương tiền cuối kỳ.

 

Nhận xét về đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về ý thức nghiên cứu của Ban đề tài, đảm bảo đúng tiến độ, có phương pháp nghiên cứu phù hợp, đề tài có giá trị ứng dụng thực tiễn và giá trị tham khảo. Hội đồng cũng yêu cầu ban đề tài tiếp thu tối đa ý kiến của Hội đồng để sản phẩm cuối cùng hoàn chỉnh hơn như: Bổ sung lý luận về kiểm toán báo cáo tài chính trong doanh nghiệp, phương pháp phân tích, kỹ năng kiểm toán; Đánh giá rõ hơn thực trạng kiểm toán báo cáo lưu chuyển tiền tệ, phân tích dòng tiền của Kiểm toán nhà nước thời gian qua; làm rõ liệu có xác nhận tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay chỉ hỗ trợ đánh giá báo cáo tài chính, bổ sung các điều kiện để thực hiện các giải pháp đã nêu...

 

Ghi nhận kết quả nghiên cứu của Ban chủ nhiệm, Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá đề tài đạt 70 điểm, xếp loại Khá.

 
Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG