ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Tổ chức kiểm toán các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thực hiện tự chủ tài chính”

Chiều 07 tháng 5 năm 2020, Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Tổ chức kiểm toán các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thực hiện tự chủ tài chính” do CN Trương Thị Diễm Hương và KS Đỗ Quốc Cường (Kiểm toán nhà nước Khu vực IV) làm đồng chủ nhiệm. ThS Lê Minh Nam, Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Hiện nay, Kiểm toán nhà nước đã ban hành các quy trình kiểm toán đối với ngân sách địa phương cũng như nhiều đề tài nghiên cứu về quy trình, đề cương kiểm toán đối với các đơn vị sự nghiệp có thu trong đó có các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Tuy nhiên, định hướng chuyển đổi trong xác định giá khám, chữa bệnh theo Nghị định 85/2012/NĐ-CP, cơ chế tài chính tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập đã có nhiều thay đổi. Ngoài ra, từ ngày 01/01/2018, chế độ kế toán đối với đơn vị sự nghiệp cũng đã được Bộ Tài chính hướng dẫn thay đổi tại Thông tư 107/2017/TT-BTC. Do đó, quy trình kiểm toán ngân sách địa phương hiện nay chưa đáp ứng được sự thay đổi cơ chế tài chính cũng như chế độ kế toán của đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự chủ tài chính trong thời gian tới. Do đó cần phải có sự cập nhật các thay đổi do cơ chế chính sách nhà nước đối với khối sự nghiệp y tế công lập tự chủ tài chính, đặc biệt là với các đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên và một phần chi thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Đề tài được tiến hành nhằm nghiên cứu đặc điểm của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chủ trương giao cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ sở y tế công lập, những tồn tại hạn chế bất cập trong triển khai thời gian qua; nghiên cứu thực trạng kiểm toán các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, qua đó đánh giá tồn tại bất cập trong công tác kiểm toán này để từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm toán.

Sau khi trình bày một số vấn đề lý luận và thực trạng kiểm toán các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự chủ tài chính trong các cuộc kiểm toán của Kiểm toán nhà nước Khu vực IV, Ban đề tài đã đề xuất hướng dẫn kiểm toán đối với đơn vị sự nghiệp y tế kiểm toán ở tất cả các giai đoạn chuẩn bị kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn thiện báo cáo kiểm toán và kiểm tra thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán. Trong khi tiến hành kiểm toán, Ban đề tài hướng dẫn kiểm toán việc xây dựng và trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị; công tác lập, phân bổ dự toán thu chi, công tác quản lý điều hành dự toán, công tác kế toán và quyết toán; kiểm toán việc tự chủ các khoản thu, mức thu; kiểm toán việc tự chủ về sử dụng nguồn tài chính; hoạt động xã hội hóa, liên doanh, liên kết; công tác quản lý, sử dụng cơ sở hạ tầng khám chữa bệnh, trụ sở làm việc; công tác đầu tư xây dựng; công tác đấu thầu, mua sắm thuốc; công tác đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế phục vụ mục đích khám chữa bệnh theo mức độ tự chủ của đơn vị.

Đánh giá về đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có đóng góp nhất định về mặt lý luận đồng thời khẳng định khả năng ứng dụng của đề tài. Hội đồng đồng thời yêu cầu ban đề tài thống nhất phạm vi nghiên cứu, nội dung cần đảm bảo tính logic, cần nhấn mạnh công tác tổ chức kiểm toán khi trình bày thực trạng. Đặc biệt cần làm rõ sản phẩm của đề tài sẽ đóng góp cụ thể như thế nào đối với Kiểm toán nhà nước.

Đề tài được Hội đồng xếp loại Khá.

Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG