ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
HỘI NGHỊ - HỘI THẢO
Kiểm toán nhà nước tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành tháng 01/2016
Ngày 08/01/2016, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) - 111 Trần Duy Hưng, KTNN đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành. Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Vạn chủ trì Hội nghị.
Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Vạn chủ trì Hội nghị
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Sùng - Chánh Văn phòng KTNN đã báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 12/2015 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 01/2016.
Theo đó, trong tháng 12/2015, Lãnh đạo KTNN đã tổ chức xét duyệt 02 kế hoạch kiểm toán, 52 báo cáo kiểm toán thuộc KHKT năm 2015; triển khai 02 cuộc kiểm toán. Tính đến ngày 31/12/2015, Lãnh đạo KTNN đã phê duyệt KHKT của 210/210 cuộc kiểm toán, ký phát hành 186/289 BCKT thuộc KHKT năm 2015. Kết quả kiến nghị xử lý tài chính tổng hợp từ 186 BCKT đã phát hành là 8.930 tỷ đồng, trong đó: Các khoản tăng thu 1.705 tỷ đồng, các khoản giảm chi 3.992 tỷ đồng, các khoản xử lý tài chính khác 3.233 tỷ đồng.
        
Chánh Văn phòng KTNN Nguyễn Ngọc Sùng đọc báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 12/2015 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 01/2016
Nổi bật trong tháng, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2016; Báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng năm 2015 của KTNN. Vụ Tổng hợp đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của KTNN trình Lãnh đạo KTNN.
Trong tháng, Vụ Tổng hợp đã phối hợp với Vụ Pháp chế và các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực tham mưu trả lời 10 văn bản khiếu nại về kết quả kiểm toán; phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2015 của Tổng KTNN về hoạt động kiểm toán; trình Lãnh đạo KTNN phát hành 21 báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán.
Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán tiếp tục thực hiện kiểm soát trực tiếp 06 cuộc kiểm toán theo kế hoạch và kiểm soát gián tiếp các cuộc kiểm toán đợt III năm 2015; lập và phát hành 33 báo cáo đánh giá hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán.
Về công tác tổ chức cán bộ, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ký ban hành Đề án thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng kiểm toán CNTT thuộc Trung tâm Tin học. Vụ Tổ chức cán bộ đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác cán bộ, kế hoạch đào tạo năm 2015 tại các đơn vị; gửi lấy ý kiến góp ý của các đơn vị vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động; xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá mô hình cấp phòng của các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực; tổng hợp Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các đơn vị trực thuộc và xây dựng dự thảo Đề án vị trí việc làm của KTNN...
Trong tháng 12/2015, Tổng Kiểm toán nhà nước đã phê duyệt kế hoạch đào tạo năm 2016 của KTNN, trong đó phân bổ chỉ tiêu đào tạo chi tiết nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp thời gian, nhân lực cho thực hiện nhiệm vụ năm 2016. Hội đồng thẩm định Chương trình chi tiết Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn các ngạch kiểm toán viên nhà nước đã họp cho ý kiến hoàn thiện Chương trình. Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ phối hợp với các đơn vị tiếp tục tổ chức xây dựng đề cương chương trình đào tạo các ngạch KTV, Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán NSNN.
Trong công tác hợp tác quốc tế, Tổng Kiểm toán nhà nước đã phê duyệt Kế hoạch đối ngoại năm 2016 của KTNN. KTNN đã tổ chức thành công 02 đoàn ra trong tháng 12/2015, trong đó, tại Hội nghị Chương trình tăng cường năng lực do IDI-ASOSAI tổ chức, KTNN cam kết tham gia 2 trong số 8 chương trình tăng cường năng lực của IDI trong kế hoạch chiến lược của IDI giai đoạn 2016-2018.
Về hoạt động xây dựng văn bản QPPL và văn bản quản lý, Vụ Pháp chế đang tiếp tục theo dõi, đôn đốc các tổ soạn thảo xây dựng văn bản QPPL năm 2015 thực hiện theo tiến độ. Tổ soạn thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn KTNN hoàn thiện dự thảo trình Lãnh đạo KTNN. Vụ Tổng hợp đã gửi xin ý kiến các đơn vị về Đề cương kiểm toán NSĐP năm 2015. Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán hoàn thành dự thảo Hướng dẫn nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế trong các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương gửi xin ý kiến các đơn vị trực thuộc KTNN.
KTNN cũng đang hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án "Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động kiểm toán" thuộc Đề án tổng thể phát triển CNTT của KTNN giai đoạn 2015-2020 theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Trung tâm Tin học đang thực hiện xây dựng và phê duyệt dự toán, kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Hợp phần 1 của Dự án; mở các lớp hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ cơ sở dữ liệu Đầu mối kiểm toán cho các đối tượng khai thác; hoàn thành công tác đào tạo và bàn giao phần mềm kế toán, tài sản trong toàn ngành để sẵn sàng đưa vào sử dụng trong năm 2016; tiếp tục hoàn thiện các phần mềm Hệ cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán, phần mềm Hỗ trợ lập biên bản, báo cáo kiểm toán...
Hoạt động nổi bật của công tác Văn phòng trong tháng là đã tham mưu Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo KTNN cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo: Kế hoạch công tác năm 2016 của KTNN, Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển KTNN giai đoạn 2013-2017 và định hướng đến năm 2020, Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2011-2016. KTNN đã tổ chức họp toàn Ngành về công khai phân bổ dự toán NSNN năm 2016, đang hoàn thiện thủ tục gửi Bộ Tài chính thẩm tra...
Báo cáo cũng đã đưa ra 12 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tháng 01/2016 của toàn Ngành.
Tại Hội nghị giao ban, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia các ý kiến hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 12/2015 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 01/2016, trong đó tập trung thảo luận về các giải pháp cần phải triển khai để hoàn thành những nhiệm vụ còn lại của năm 2015; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai các nhiệm vụ năm 2016.
Đánh giá về các hoạt động tháng 12/2015, Tổng Kiểm toán nhà nước cho rằng trong tháng cuối năm, toàn Ngành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, các đơn vị cần khẩn trương, tập trung các nguồn lực để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm 2015 và triển khai ngay kế hoạch công tác năm tháng 01/2016.
Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu, bên cạnh hoàn thành công tác tổng kết, khen thưởng, các đơn vị cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn. Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện, trình Lãnh đạo KTNN xét duyệt, thông báo kết quả kiểm toán tại đơn vị và phát hành các báo cáo kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán đã kết thúc theo quy định; tiếp tục đôn đốc, theo dõi và tổng hợp việc thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2014, 2015. Các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện các đề cương kiểm toán năm 2016 tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ theo chỉ đạo.
Các đơn vị cử cán bộ tham gia các kế hoạch đào tạo theo đúng kế hoạch, nhằm thực hiện mục tiêu vừa đảm bảo công tác chuyên môn, vừa đảm bảo công tác đào tạo.
Về các cuộc kiểm toán chuyên đề của toàn Ngành, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu, trên cơ sở đánh giá lại về nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành trong năm 2015 để điều chỉnh, bổ sung nhằm triển khai có hiệu quả hơn trong năm 2016. Vụ Tổng hợp làm đầu mối nghiên cứu, phối hợp với các chuyên gia, các đơn vị trong Ngành để triển khai cuộc kiểm toán chuyên đề mới trong năm 2016 – Kiểm toán hoạt động ngân sách cấp huyện.
Tổng Kiểm toán nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổng hợp để cung cấp số liệu hoàn thiện Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2011-2016./.
Ngọc Bích

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG