ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TIN ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đại hội Đảng bộ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Ngày 20/5/2020, Đảng bộ Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Trường) tổ chức đại hội khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đoàn Xuân Tiên - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN gồm: ông Lê Đình Thăng, ông Nguyễn Bá Dũng, ông Đào Văn Dũng, đại diện Ban tổ chức Đảng ủy KTNN – ông Nguyễn Mạnh Cường, cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Trường.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Trường luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng cán bộ khóa V, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị đã đề ra.


Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy luôn quan tâm tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên. Việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã góp phần xây dựng đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 

Đảng ủy Trường thường xuyên tổ chức, triển khai thực hiện tốt kế hoạch cũng như tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hằng năm, mỗi đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân và thực hiện kiểm điểm, đánh giá làm căn cứ để Đảng ủy xem xét, xếp loại đảng viên cuối năm. Điều đó đã tác động tích cực đến nhận thức, hành động, đạo đức lối sống của đảng viên trong Đảng bộ. 

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy luôn quan tâm phát triển tổ chức cơ sở đảng gắn với việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Trường; đã kết nạp thêm  11 đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ, qua phân loại tổ chức Đảng, Đảng bộ luôn ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 năm đạt “Tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 1 năm đạt tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% chi bộ trực thuộc được xếp loại Tổ chức đảng hoàn thành tốt nhệm vụ trở lên.
 

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Trường, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức dài hạn, trung hạn và hằng năm của KTNN; đổi mới công tác tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; công tác phối hợp xây dựng các quy chế, quy định về đào tạo, bồi dưỡng.


Trong công tác khoa học, Đảng ủy đã quan tâm chỉ đạo toàn diện từ công tác quản lý, tổ chức nghiên cứu, hoạt động thông tin đến ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học (NCKH) và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Các đề tài đã nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực kiểm toán mới như: kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán lồng ghép, kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin, phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá trọng yếu, rủi ro...; bám sát yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế, tổ chức và hoạt động của KTNN.  


Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo các hoạt động sự nghiệp, tổ chức, cán bộ, hành chính - quản trị nội bộ cũng đạt được nhiều kết quả.


Trên cơ sở những kết quả đạt được, Báo cáo chính trị cũng đề ra mục tiêu tổng quát, xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ là: “Đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp và phát triển”, trong đó tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ giảng dạy và NCKH, hoàn thiện hệ thống chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thiện công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm được xác định như: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng Chương trình công tác trong toàn nhiệm kỳ và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường; lãnh đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, kiểm toán viên; đổi mới công tác quản lý khoa học để đảm bảo các đề tài được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, có giá trị ứng dụng cao đối với thực tiễn hoạt động của KTNN...
 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đoàn Xuân Tiên đánh giá: "Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác nhưng toàn Đảng bộ đã nỗ lực vượt lên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao". 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Đoàn Xuân Tiên yêu cầu Đảng bộ Trường cần bám sát định hướng, phương hướng, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VII cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường để xây dựng thành chương trình hành động toàn khóa của Đảng bộ. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ cần bám sát chủ đề Đại hội, trong đó nhiệm vụ xuyên suốt là xây dựng tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của từng đảng viên; tôn trọng nguyên tắc tập trung, dân chủ trong mọi công tác; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công tác, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng và NCKH, từ đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của KTNN.

 
 
 
Đồng chí Đoàn Xuân Tiên chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025

 

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, Đại hội đã tín nhiệm bầu BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII gồm 03 đồng chí.

 

Đăng Khoa

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG