ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN”

Ngày 8/5/2020, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN” do PGS.TS Định Trọng Hanh - nguyên Kiểm toán trưởng KTNN khu vực X và TS. Vũ Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Pháp chế KTNN đồng Chủ nhiệm; TS. Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng, PGS.TS Đinh Trọng Hanh cho biết quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN có vai trò rất quan trọng, tác động trực tiếp đến chất lượng của từng nhiệm vụ kiểm toán. Hoạt động quản lý kiểm toán của KTNN vận động theo 2 xu hướng: chuyên môn hóa các chức năng quản lý, hình thành và phân công các bộ phận chuyên thực hiện các chức năng quản lý hoạt động kiểm toán; hình thành các cấp quản lý kiểm toán, phân cấp các nhiệm vụ quản lý hoạt động kiểm toán của mỗi cấp quản lý. Cả 2 xu hướng trên đã hình thành, vận động trong quá trình xây dựng và phát triển KTNN từ năm 1994 đến nay.

Phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN là tất yếu, phù hợp với những xu hướng có tính quy luật của quản lý khi quy mô, phạm vi hoạt động kiểm toán ngày càng rộng lớn và phát triển theo chiều sâu. Thực tiễn phân cấp quản lý kiểm toán của KTNN trong 25 năm qua cho thấy, tổ chức bộ máy và hoạt động quản lý kiểm toán đã không ngừng được điều chỉnh, có những bước phát triển để đáp ứng yêu cầu của hoạt động kiểm toán nhà nước trong từng thời kỳ. Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy những hạn chế trong quản lý, phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán.  Điều này đòi hỏi KTNN cần có định hướng và giải pháp thích hợp để không ngừng hoàn thiện tổ chức quản lý và phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán, tạo nên sự phát triển mới của KTNN.

 

Theo đó, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã đưa ra các phương hướng phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN, đồng thời đề xuất 2 nhóm giải pháp đối với vấn đề này.  Trong đó, nhóm giải pháp nội dung thể hiện ở 5 vấn đề: lập và phân cấp quản lý kế hoạch kiểm toán trung hạn; phân cấp quản lý kế hoạch kiểm toán năm; phân cấp quản lý cuộc kiểm toán; phân cấp quản lý hoạt động thanh tra kiểm toán và phân cấp quản lý hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán. Nhóm giải pháp hình thức gồm: hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của KTNN và hoàn thiện hình thức pháp luật về phân cấp quản lý hoạt động kiểm toán. Ban Chủ nhiệm Đề tài cũng kiến nghị với KTNN và Quốc hội về các biện pháp nhằm đảm bảo tính khả thi của những giải pháp nêu trên.

 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn của Đề tài, đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài cần phân tích, đánh giá sâu hơn cũng như làm rõ một số nội dung:

Bổ sung đề xuất về tổ chức bộ máy gắn với phân cấp hoạt động kiểm toán; về công tác quản lý cán bộ gắn với phân cấp hoạt động kiểm toán; cụ thể các giải pháp gắn với việc phân cấp hoạt động kiểm toán đối với các KTNN chuyên ngành. Điều chỉnh lại việc phân chia mô hình quản lý hoạt động kiểm toán của KTNN thành 2 giai đoạn...

Kết luận buổi nghiệm thu, TS. Vũ Văn Họa yêu cầu Ban Chủ nhiệm tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện Đề tài.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và xếp loại Khá.

                              Tùng Lâm

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG