ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Giải pháp ứng dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước"

Thực hiện quyết định số 11/QĐ-TrĐT ngày 11 tháng 2 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, chiều 05/6/2020 Hội đồng Khoa học của Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài "Giải pháp ứng dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước" do Ths. Võ Huy Cường và Ths. Nguyễn Thái Sơn (Kiểm toán nhà nước Khu vực I) đồng chủ nhiệm đề tài. Ths. Lê Minh Nam - Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Báo cáo trước Hội đồng, Ban chủ nhiệm đề tài cho biết, thực hiện các nội dung Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2020 và Kế hoạch chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2013-2017, trong những năm gần đây, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước luôn chú trọng chỉ đạo sát sao việc đầu tư máy móc, thiết bị (máy chủ, máy tính cá nhân…) cũng như xây dựng các phần mềm để hỗ trợ cho hoạt động kiểm toán. Kết quả đến thời điểm hiện tại Kiểm toán nhà nước đã ban hành và đưa vào ứng dụng các phần mềm như: Tổng hợp kết quả kiểm toán, quản lý tiến độ kiểm toán và theo dõi việc thực hiện kiến nghị kiểm toán; Nhật ký kiểm toán điện tử; Hệ cơ sở dữ liệu đầu mối kiểm toán; Hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán doanh nghiệp và hiện đang tiếp tục xây dựng nhiều phần mềm khác...

Mỗi phần mềm khi triển khai áp dụng đều vận hành thử nghiệm, ban hành quy chế quản lý, sử dụng, tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho các đơn vị trực thuộc… Tuy nhiên, hiệu quả ứng dụng trong thực tế còn chưa cao, chưa mang lại giá trị lợi ích thiết thực như giảm thiểu chi phí, nhân lực cho hoạt động kiểm toán, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động kiểm toán, mang lại một phong cách làm việc mới hiện đại… Vì vậy, Ban đề tài cho rằng, việc nghiên cứu đề tài “Giải pháp ứng dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động kiểm toán tại Kiểm toán nhà nước” là yêu cầu cần thiết, đặt ra đối với Kiểm toán nhà nước hiện nay.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được kết cấu thành 2 chương: Chương I - Những vấn đề chung về ứng dụng phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán; Chương II - Một số giải pháp ứng dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ kiểm toán ở Kiểm toán nhà nước hiện nay.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm nghiên cứu những nội dung cơ bản về chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; Nghiên cứu, phân tích thực trạng việc tổ chức xây dựng và triển khai ứng dụng hệ thống phần mềm hỗ trợ cho hoạt động kiểm toán trong giai đoạn từ 2014 đến nay. Từ đó đề xuất các giải pháp trong việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Nhận xét về đề tài, Hội đồng Nghiệm thu đánh giá, nội dung nghiên cứu của đề tài không phải là vấn đề mới nhưng đã được Ban đề tài nghiên cứu, tổng hợp từ yêu cầu thực tiễn để đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong việc xây dựng và triển khai các phần mềm nói chung và các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán nói riêng của Kiểm toán nhà nước. Vì vậy, đề tài có tính thực tiễn, là tài liệu tham khảo tốt trong việc xây dựng và triển khai phần mềm của Kiểm toán nhà nước hiện nay.

Về cơ bản, đề tài đáp ứng yêu cầu là một sản phẩm nghiên cứu khoa học, tuy nhiên Hội đồng đề nghị Ban đề tài cần xem xét để làm rõ, hoàn thiện một số nội dung, cụ thể:

Có những đánh giá sâu, cụ thể hơn về thực trạng tồn tại hạn chế trong xây dựng phần mềm.

Trong tổ chức quản lý ứng dụng chưa có tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng, chưa có chế tài xử lý, chưa tổ chức sâu rộng việc hội thảo thảo luận để điều chỉnh hành vi các bên liên quan. Trách nhiệm của cán bộ quản lý các cấp trong việc quan tâm đúng mức đến việc đặt đầu bài, tổ chức ứng dụng và đánh giá phần mềm...

Một số ý kiến đề nghị Ban đề tài cần bám sát những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra để đưa ra các giải pháp khắc phục tương ứng trên nguyên tắc logic và đồng bộ. Các giải pháp cần rõ ràng, có địa chỉ, có nội dung và đề xuất giải quyết vấn đề cụ thể, không nên chung chung có tính nguyên lý.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Lê Minh Nam cho rằng, đề tài là công trình NCKH nghiêm túc có ý nghĩa thực tiễn. Đề hoàn thiện đề tài, ông Lê Minh Nam đề nghị Ban chủ nhiệm nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng, xác định rõ đối tượng nghiên cứu của đề tài;  Cơ cấu để đảm bảo cân đối giữa các chương; Bổ sung, làm rõ mối quan hệ giữa ứng dụng các phần mềm với hiệu quả hoạt động kiểm toán; Đánh giá sâu hơn, cụ thể hơn thực trạng ứng dụng các phần mềm kiểm toán...

Đề tài xếp loại Khá./.

PV

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG