ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở: “Vận dụng đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp quân đội do Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia thực hiện”

Ngày 29/10/2020, Trường ĐT& BD nghiệp vụ kiểm toán tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở: “Vận dụng đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp quân đội do Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia thực hiện” do Ths. Phạm Hoàng Thái, Ths. Nguyễn Đức Thành  làm đồng chủ nhiệm. Ths. Lê Minh Nam, Giám đốc Trường làm Chủ tịch Hội đồng.

Trong nhiều năm qua, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của mình trong nền kinh tế thị trường. Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN không chỉ đưa ra ý kiến xác nhận về tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính (BCTC) được kiểm toán mà còn đưa ra các ý kiến nhận xét về việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính kế toán và đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, tính hiệu lực trong việc quản lý và sử dụng tài sản của Nhà nước của các doanh nghiệp sử dụng tài sản, kinh phí của Nhà nước (trong đó có các doanh nghiệp quân đội). Thực tế cho thấy, hoạt động kiểm toán BCTC của các doanh nghiệp quân đội (DNQĐ) do KTNN thực hiện đã đạt được những kết quả đáng kể như đã phát hiện ra những sai sót, bất hợp lý, những vi phạm chế độ chính sách Nhà nước trong việc quản lý và lập BCTC của các DNQĐ, qua đó KTNN đã đưa ra các khuyến nghị, giải pháp để khắc phục, sửa chữa những sai sót, vi phạm chế độ quản lý tài chính, kế toán của Nhà nước, góp phần làm lành mạnh việc quản lý DNQĐ, phòng chống thất thoát, lãng phí,… từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý DNQĐ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc kiểm toán BCTC của DNQĐ vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định do việc thực hiện các bước công việc và các thủ tục kiểm toán trong quy trình kiểm toán BCTC của DNQĐ chưa được đầy đủ, đúng đắn theo quy định của Chuẩn mực KTNN, đặc biệt là việc đánh giá rủi ro và xác định mức độ trọng yếu.

 

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào đề cập đầy đủ các vấn đề lý luận về đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu trong quy trình kiểm toán BCTC của DNQĐ do KTNN thực hiện nên các vấn đề lý luận nêu trên cũng cần được nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện.

 

Từ những phân tích nêu trên cho thấy sự cần thiết cả về lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu đề tài: “Vận dụng đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp quân đội do Kiểm toán nhà nước thực hiện”.

 

Đề tài  được kết cấu thành 3 chương, Chương 1: Lý luận chung về đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp do Kiểm toán nhà nước thực hiện. Chương 2: Thực trạng về đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp quân đội do Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia thực hiện. Chương 3: Một số giải pháp nhằm vận dụng đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp quân đội do Kiểm toán nhà nước thực hiện.

 

Tại buổi nghiệm thu các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp ý kiến về nội dung, kết cấu, cơ sở lý luận để Ban đề tài tiếp thu chỉnh sửa góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm đề tài khi hoàn thành để triển khai vào công tác kiểm toán được hiệu quả.

 

Kết luận buổi nghiệm thu, Ths. Lê Minh Nam ghi nhận những nỗ lực của Ban đề tài đã thực hiện việc đề tài theo đúng các yêu cầu đặt ra. Bổ sung thông tin về nguồn tài liệu cho việc phân loại DNQĐ; Rà soát lại các nhận định về rủi ro tiềm tàng xuất phát từ đặc điểm của DNQĐ do hiện tại đề tài đang trình bày là rủi ro kinh doanh... Ban đề tài cần tiếp thu ý kiến tối đa của các thành viên trong Hội đồng để bổ sung, hoàn thiện để nâng cao chất lượng của đề tài.

 
Đề tài được Hội đồng đánh giá xếp loại Khá./.

 

Tùng Lâm

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG