ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN CÁC LỚP HỌC
Thẩm định Tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên cấp độ 2

Sáng 10/11/2020, Trường ĐT&BD nghiệp vụ Kiểm toán tổ chức buổi họp thẩm định Tài liệu bồi dưỡng ngạch Kiểm toán viên (KTV).  Phó Tổng KTNN Đoàn Xuân Tiên chủ trì buổi thẩm định.

Tài liệu bồi dưỡng ngạch KTV (cấp độ 2) dành cho đối tượng là những công chức làm công tác kiểm toán đã hoàn thành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn tiền KTV; những công chức mới được tiếp nhận về Ngành để làm công tác kiểm toán hoặc công chức, viên chức khác trong Ngành có nhu cầu chuyển sang ngạch KTV đã hoàn thành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn tiền KTV. Tài liệu được xây dựng nhằm trang bị kiến thức quản lý các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động kiểm toán lĩnh vực công của KTNN; kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán nói chung để học viên có thể thực hiện nhiệm vụ ở cấp bậc KTV.

Tổng thời gian đào tạo của Chương trình là 320 tiết, bao gồm 2 hợp phần: Hợp phần I - Khối kiến thức cơ sở chuyên môn gồm các chuyên đề: Quản lý ngân sách nhà nước; Thuế và quản lý thuế; Quản lý các quỹ tài chính công ngoài NSNN; Quản lý đầu tư công.


Hợp phần II - Khối kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ kiểm toán gồm các chuyên đề: Kiểm toán tài chính và kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin; Kỹ năng lập kế hoạch kiểm toán chi tiết trong tổ kiểm toán; Kỹ năng lập biên bản kiểm toán của tổ kiểm toán và kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; Kỹ năng làm việc của KTV.

Tại cuộc họp, Hội đồng thẩm định về cơ bản thống nhất với các nội dung Ban Rà soát đã trình bày, đồng thời kiến nghị thêm một số vấn đề như: cập nhật các văn bản mới liên quan đến Luật KTNN; điều chỉnh cho thống nhất về mục “Các sai sót thường được phát hiện trong thanh tra, kiểm toán”; giảm bớt thời lượng phần giới thiệu chi tiết các văn bản thuế; nêu rõ thêm tiêu chí kiểm toán tuân thủ để đồng nhất với tiêu chí kiểm toán tài chính; một số nội dung cần bám sát quy định tại Hệ thống Chuẩn mực KTNN để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất; bổ sung bài tập tình huống…

Kết luận buổi thẩm định, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Đoàn Xuân Tiên đánh giá tài liệu đã được Ban rà soát, hoàn thiện chỉnh sửa dựa trên tài liệu cũ ban hành năm 2018 theo hướng cập nhật các văn bản mới, phù hợp và đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng học viên là KTV cấp độ 2. Tài liệu có tính khoa học, logic giữa các học phần và các chuyên đề, kết cấu từng chuyên đề được xây dựng trên khung thống nhất với mục tiêu chung của toàn chương trình và mục tiêu cụ thể của từng chuyên đề.

GS. TS Đoàn Xuân Tiên đề nghị Ban Rà soát tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định, và tiếp tục làm rõ một số nội dung: Tài liệu nên được soạn thảo theo hướng tài liệu mở để vừa làm cơ sở chuẩn bị bài giảng cho giảng viên, vừa là tài liệu tham khảo cho KTV; rà soát lại tên chuyên đề, các nội dung đề mục, đề cương; cập nhật, bổ sung văn bản mới, quy trình, hồ sơ mẫu biểu; chuẩn mực kiểm toán đảm bảo tính thực tiễn; bổ sung các tình huống thực tiễn qua hoạt động kiểm toán; biên soạn lời giới thiệu tài liệu đảm bảo tính khoa học và kế thừa tài liệu cũ…


Tài liệu được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu.

Tùng Lâm

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG