ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP
Giới thiệu điểm mới trong luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) và Nghị định 16/2015/NĐ-CP
Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) và Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi). Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới quản trị, tài chính công ở Việt Nam. Đồng thời để đổi mới cơ chế quản lý, tự chủ với đơn vị sự nghiệp công lập, Chính phủ đã ban hành Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Để hỗ trợ các đơn vị hiểu rõ hơn về nội dung những thay đổi và cập nhật các văn bản pháp luật mới này, Trung tâm Khoa học và Bồi dưỡng Cán bộ - Kiểm toán Nhà nước tổ chức chương trình phổ biến những điểm mới trong các văn bản pháp quy với chủ đề “Giới thiệu điểm mới trong Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) và Nghị định 16/2015/NĐ-CP"  để các cơ quan hành chính nhà nước và và các đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn quốc hiểu rõ hơn về những nội dung này.

Thông tin chi tiết về lớp tập huấn mời quý vị xem trong các văn bản cụ thể dưới đây.