ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Xây dựng sổ tay kiểm toán chi sự nghiệp có tính chất đầu tư đối với ngân sách địa phương”

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TrĐT ngày 03/02/2021 của Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, ngày 10/3/2021 Hội đồng Khoa học Kiểm toán nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 “Xây dựng sổ tay kiểm toán chi sự nghiệp có tính chất đầu tư đối với ngân sách địa phương” do ThS Võ Văn Hậu và KS Đặng Quốc Thông làm đồng chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do ThS Lê Minh Nam, Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch.

Trong giai đoạn 2009-2019, Kiểm toán nhà nước Khu vực IX đã thực hiện được 50 cuộc kiểm toán, thực hiện kiểm toán nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư triển khai từ năm 2018 được lồng ghép trong kiểm toán chi thường xuyên trên cơ sở chọn mẫu đối chiếu với nhiều kết quả đã được Kiểm toán nhà nước ghi nhận. Tuy nhiên, quá trình thực hiện kiểm toán nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư từ kiểm toán ngân sách địa phương chưa thật nhiều, kết quả kiểm toán chưa cao, còn chưa thật sự thuyết phục, do quá trình thực hiện chỉ kiểm toán trên cơ sở đối chiếu các dự án được chọn mẫu ở cơ quan tổng hợp chủ yếu là Sở Tài chính, kiểm toán viên chủ yếu vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực tế để tìm ra các tồn tại, thiếu sót trong công tác thực hiện mà chưa có tính hệ thống cao, chưa vận dụng được đầy đủ những kinh nghiệm, kỹ năng kiểm toán phù hợp và đầy đủ để phát hiện, đánh giá sai phạm để từ đó đưa ra các kiến nghị mang tính kịp thời và phù hợp hơn.

Đề tài, do đó được thực hiện nhằm hệ thống hoá những quy định pháp luật về công tác quản lý vốn sự nghiệp trong đầu tư xây dựng cơ bản và kiểm toán chi thường xuyên đối với lĩnh vực sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư trong kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương; đánh giá thực trạng công tác kiểm toán chi thường xuyên ngân sách địa phương, trọng tâm là sự nghiệp kinh tế có tính chất đầu tư của Kiểm toán nhà nước khu vực IX thực hiện trong thời gian qua để từ đó rút ra những mặt đã làm được cũng như những mặt còn tồn tại, hạn chế đồng thời đưa ra nguyên nhân của những bất cập, tồn tại để làm cơ sở kiến nghị các giải pháp hoàn thiện; và xây dựng sổ tay kiểm toán chi sự nghiệp có tính chất đầu tư đối với ngân sách địa phương.

Đề tài được kết cấu thành 2 chương, trong đó chương 1 trình bày những vấn đề chung về chi thường xuyên trong chi ngân sách địa phương và kiểm toán chi sự nghiệp có tính chất đầu tư. Từ các vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng ở chương 1, trong chương 2, Nhóm tác giả đề xuất xây dựng sổ tay hướng dẫn kiểm toán chi sự nghiệp có tính chất đầu tư đối với ngân sách địa phương.

Nhận xét về đề tài, các thành viên hội đồng cho rằng đề tài nghiên cứu đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đã đưa ra các định hướng, nguyên tắc xây dựng sổ tay; đưa ra các chỉ dẫn về cách thức thực hiện khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán, tổ chức thực hiện kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán và hệ thống hồ sơ mẫu biểu; đồng thời xác định các điều kiện tổ chức thực hiện. Các đề xuất có tính khả thi cao có thể tham khảo ứng dụng trong thực tiễn hoạt động kiểm toán hoặc hoàn thiện ban hành hướng dẫn kiểm toán.

Để hoàn thiện đề tài, các thành viên hội đồng cũng đã chỉ ra những điểm cần sửa chữa, hoàn thiện như: biên tập phần lý luận ngắn gọn hơn, bổ sung kết quả thực hiện tại Kiểm toán nhà nước Khu vực IX, bổ sung đánh giá thực trạng, làm rõ đặc thù của đối tượng nghiên cứu, đưa ra các phương pháp tổ chức kiểm toán phù hợp.

Đề tài được đánh giá xếp loại xuất sắc.

                                                                          PV

 

 

 

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG