ĐOÀN THỂ   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG   VĂN BẢN   LIÊN HỆ   FAQ   
THÔNG TIN KHOA HỌC
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam”

Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-KTNN ngày 10/7/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở năm 2020, thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TrĐT ngày 16/3/2021 của Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Hội đồng Khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2017 “Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại tại Kiểm toán nhà nước Việt Nam” do ThS Nguyễn Thị Hồng và CN Lê Phúc Cần, KTNN Chuyên ngành VII làm đồng chủ nhiệm. ThS Lê Minh Nam, Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính là quá trình thu thập và đánh giá các bằng chứng về Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở dẫn liệu của chúng. Các loại bằng chứng kiểm toán khác nhau sẽ ảnh hưởng khác nhau đến kết luận trên báo cáo kiểm toán. Do đó, Kiểm toán viên nhà nước phải thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm toán phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp. Có thể nói, sự thành công của một cuộc kiểm toán, đặc biệt là cuộc kiểm toán báo cáo tài chính tại các Ngân hàng thương mại phụ thuộc trước hết vào việc thu thập và sau đó là đánh giá bằng chứng kiểm toán của kiểm toán viên. Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước số 1500 “Bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính”; Hướng dẫn về Bằng chứng kiểm toán ban hành theo Quyết định số 03/2018/QĐ-KTNN, tuy nhiên việc áp dụng vào thực tiễn kiểm toán các NHTM còn một số bất cập cần hoàn thiện.

 

Đề tài do đó được tiến hành nghiên cứu với mục tiêu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về bằng chứng kiểm toán và các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính của các Ngân hàng thương mại tại Kiểm toán nhà nước trong đó hệ thống hóa các vấn đề lý luận về mặt lý luận các kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại; đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính của các Ngân hàng thương mại tại Kiểm toán nhà nước. Ban đề tài đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác với các nhóm giải pháp về chuyên môn, nhóm giải pháp về tổ chức kiểm toán và nhóm giải pháp chung (phương pháp và quy trình kiểm toán, năng lực chuyên môn đội ngũ, về đạo đức nghề nghiệp, điều kiện làm việc).

Nhận xét về đề tài, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn và giá trị của nghiên cứu. Để hoàn thiện đề tài, hội đồng yêu cầu Ban đề tài tách biệt rõ nội dung về lý luận và thực trạng; các giải pháp cần trình bày cụ thể, rõ nghĩa; rà soát để đảm bảo tính logic trong các phần của đề tài.

 

Đề tài được Hội đồng thống nhất xếp loại khá.

 
Diệu Thúy

CÁC BÀI ĐÃ ĐĂNG